Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Biblioteka

Drukuj PDF

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016
Poniedziałek - 730 - 750 i 850 - 900 i 950 - 1435
Wtorek         - 8 50 - 1505
Środa           - 720 - 1500
Czwartek      - 720 - 8 55 i  900 - 950  i 1045 -1410
Piątek           - 720 - 900 i 945 - 1230  - 1245 - 1330

I.  Prawo i warunki korzystania.

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, wspólnym miejscem pracy ucznia i nauczyciela. Służy rozwojowi i pogłębieniu wiedzy ucznia. Uczy korzystania       z informacji.
 2. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 3. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 4. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek, z wyjątkiem książek popularnonaukowych i lektur, które podaje bibliotekarz.
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenia, poplamienie lub uszkodzenia wypożyczonych książek.
 6. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.
 8. Uczeń korzysta z czytelni po uprzednim okazaniu legitymacji szkolnej i wpisaniu  do zeszytu odwiedzin.
 9. Przed wejściem z własnymi książkami do biblioteki należy je zgłosić do bibliotekarza.
 10. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego(do 15 czerwca).
 11. Czytelnik, który kończy szkołę  nie otrzyma dokumentów dopóki nie rozliczy się  z biblioteką.

II.  Wypożyczanie książek.

 1. Czytelnik może wypożyczyć książki  wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Nie można wypożyczonych książek oddawać samowolnie komu innemu.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć  3 książki:
  • 2 lektury na okres trzech tygodni
  • Opracowanie i książka popularnonaukowa na okres dwóch tygodni
  • Beletrystyka na jeden miesiąc
 4. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.
 5. Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się liczbę książek do 1 egzemplarza.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w wyznaczonym terminie, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, czytelnik może poprosić o prolongatę terminu zwrotu.

Regulamin w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników

w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach.

 W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników określa się szczegółowe warunki korzystania z darmowych podręczników przez uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach.

 Z niniejszym Regulaminem powinni zapoznać się nauczyciele, wychowawcy , uczniowie
oraz rodzice uczniów.  Regulamin będzie miał zastosowanie od roku szkolnego 2015/2016.

1.     Postanowienia ogólne:

a. Każdy uczeń otrzymujący bezpłatny komplet podręczników powinien zaznajomić się
z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników

b. Udostępnianie podręczników podlega zapisowi w karcie czytelnika za potwierdzeniem odbioru

c. Podręczniki wypożyczone do domu i ich zwrot będzie odnotowany w karcie czytelnika zielonym tuszem

d. Podręczniki będą udostępnione w pierwszym dniu po rozpoczęciu nowego roku szkolnego
w bibliotece szkolnej

e. Podręczniki będą przekazywane uczniom na podstawie listy zamieszczonej w dzienniku lekcyjnym danej klasy

f. Zwrot podręczników powinien nastąpić w ostatnim tygodniu nauki szkolnej danego roku

g. Każdy przekazany podręcznik uczeń obłoży folią w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem

h. Procedury przekazywania podręczników w następnym roku nie ulegają  zmianie

i. Uczeń, który z przyczyn losowych lub innych rezygnuje z nauki w szkole zobowiązany jest oddać  zestaw podręczników do biblioteki szkolnej

j. Przez cały o okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest do:

- Używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem

- Zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny

k. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach

l. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników

ł. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia  lub zgubienia podręcznika , koszty ponosi rodzic/opiekun prawny

m. Zasady korzystania z podręczników wliczane są do oceny z zachowania uczniów

n. Materiały ćwiczeniowe udostępniane uczniom nie podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej

 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015 roku.