Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

III Minimaraton Śladami Księcia Józefa Sapiehy

Drukuj PDF

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ POD NAZWĄ

III MINIMARATON ŚLADAMI KSIĘCIA JÓZEFA SAPIEHY

 

 1. CEL IMPREZY

 

 1. Popularyzacja biegania jako rekreacyjnej formy ruchu dla wszystkich;
 2. Rozbudzanie zainteresowań aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu;
 3. Uświadamianie zdrowotnych aspektów biegania;
 4. Integracja lokalnego środowiska.

II. ORGANIZATORZY

 

 1. Stowarzyszenie „Czas na pomoc” w Oleszycach;
 2. Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach;
 3. Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach;
 4. Stowarzyszenie „Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej”.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 

 1. Biegi odbędą się 24 czerwca 2015 r. ( środa ) o godz. 1000 ( wg harmonogramu  poniżej );
 2. Start i Meta: Stadion Sportowy w Oleszycach przy ulicy Zamkowej;
 3. Biuro Zawodów: sekretariat Publicznego Gimnazjum w Oleszycach, Stadion Sportowy w Oleszycach przy  ulicy Zamkowej  czynny w dniu startu od godz. 900 do zakończenia biegów.

 

IV. TRASA

 1. Dystans 300 metrów ( uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III ),

dystans 1,2 km ( uczniowie szkoły podstawowej klasy IV-VI ),

dystans 4,2 km ( uczniowie gimnazjum klasy I-III, szkoły ponadgimnazjalne, nordic walking, kategoria open, ),

2.    Limit czasu 40 minut,

3.     Oznaczenie trasy co 1km.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W biegach mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Oleszyce, uczniowie gimnazjum  z powiatu lubaczowskiego, uczniowie Zespołu Szkól w Oleszycach  oraz pełnoletni,  którzy wypełnią formularz zgłoszenia;
 2. Do udziału w biegu dopuszcza się osoby niepełnoletnie pod warunkiem sprawowania nad nimi opieki podczas trwania całej imprezy przez prawnych opiekunów. Udział nieletniego poprzedzony musi być złożeniem przez jego rodzica (ew. opiekuna prawnego) pisemnego oświadczenia (Oświadczenie rodzica biegacza);
 3. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych podczas biegu znajdują się pod opieką nauczyciela;
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania;
 5. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;
 6. Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani w dniu 24 czerwca 2015 r. do godz. 1000 w Biurze Zawodów;
 7. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do koszulki. Pod karą dyskwalifikacji niedozwolone jest zasłanianie numeru startowego. Startujących obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe;
 8. Limit zgłoszeń wynosi do 200 startujących. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu. Numery startowe przydziela Dyrektor Biegu. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku na trasie biegu. Pod karą dyskwalifikacji zabronione jest porzucanie na trasie lub mecie opakowań po, batonach, izotonikach itp.;
 9. Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani;
 10. Każde aktywne ( bieg, marsz, nordic walking ) dotarcie zgłoszonego zawodnika na metę będzie premiowane medalem.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Startujący uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum dostarczają formularze i zgody rodziców do dnia 22 czerwca 2015 r.
  w sekretariacie Publicznego Gimnazjum w Oleszycach;
 2. Pozostali uczestnicy biegu mogą zgłaszać się w dniu biegu w Biurze Zawodów od godz. 900 do 950;
 3. Formularz i zgody rodziców dostępne w sekretariacie Publicznego Gimnazjum i na stronie internetowej szkoły www.gimnazjum-oleszyce.pl
 1. Zgłoszenie jest  niemożliwe po wyczerpaniu limitu miejsc;
 2. Zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do regulaminu w/w biegu.

 

VII. KLASYFIKACJA

 

 1. Szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne w kategorii chłopców i dziewcząt;
 2. Nordic walking;
 3. Open;

Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

Wyniki będą wywieszone i aktualizowane w dniu zawodów.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatorów biegu.

www.czasnapomoc.iap.pl/pl, www.gimnazjumoleszyce.pl, www.oleszyce.pl

 

VIII. NAGRODY

 

 1. Każdy uczestnik, który jest zapisany na liście startowej i ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal;
 2. Puchary za  miejsca I-III w kategorii: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna;
 3. Dyplomy za miejsca I-III w kategorii open, nordic walking ;
 4. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane ciekawe nagrody. Numer startowy jest numerem w loterii;
 5. Nagroda dla klasy za najlepszy doping. Regulamin konkursu dołączony w załączniku nr 1;
 6. Organizator zastrzega sobie prawo ustanowienia dodatkowych nagród, zależnie od wsparcia sponsorów.

 

IX. FINANSOWANIE

 1. Koszty organizacyjne ponosi Organizator;
 2. Nagrody fundują sponsorzy.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w przypadku złych warunków atmosferycznych. Wówczas impreza zostanie przełożona na inny termin;
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz jego ostatecznej interpretacji;
 3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora, w materiałach informacyjnych
  i reklamowych biegu;
 4. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu  / komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, telewizja / ;
 5. Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących oraz za rzeczy pozostawione bez opieki, Organizator nie ponosi odpowiedzialności;
 6. Organizator po biegu zapewnia uczestnikom posiłek regeneracyjny i wodę;
 7. Dyrektor Biegu rozstrzyga wszelkie kwestie sporne powstałe na tle tekstu regulaminu bądź
  w trakcie biegu.

 

HARMONOGRAM BIEGU

 

 

900 - 950 weryfikacja zawodników na stadionie miejskim
w Oleszycach

955- otwarcie imprezy

1000- start biegu dla uczniów szkoły podstawowej klasy I-III

( dystans 300 metrów )

1020 - start biegu dla uczniów szkoły podstawowej klasy IV-VI

( dystans 1,2 km )

1040 - start biegu dla uczniów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, nordic walking, kategoria open ( dystans 4,2 km )

dotarcie ostatniego zawodnika 1120- zamknięcie trasy biegu

1125 - posiłek regeneracyjny

12 00- rozdanie nagród i zamknięcie Biegu

 

Organizatorzy

 

Stowarzyszenie „Czas na pomoc” w Oleszycach

Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach

Stowarzyszenie „ Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej”

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu imprezy biegowej pod nazwą

III MINIMARATON ŚLADAMI KSIĘCIA JÓZEFA SAPIEHY


Regulamin konkursu dla klasy za „ najlepszy doping” :

 

1. Klasa dopingująca zagrzewa uczestników biegu w dniu 24-06-2015 r. od godziny 1000 do ostatniego zawodnika. Wszystkie chwyty dozwolone ( bębny, perkusje, gitary, muzyka, garnki, gwizdki, kolorowe przebrania, banery itp. ) Grupa kibiców przyjmuje nazwę. Nazwa grupy kibiców musi być widoczna dla zawodników.

2. Doping musi być prowadzony w sposób kulturalny i z zasadą fair play.

3. Zabrania się stosowania rac świetlnych i petard i innych materiałów pirotechnicznych.

4. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu startu.

5. W zgłoszeniu należy określić:

- Nazwę grupy,

- Szkołę

- Nazwisko i imię  kapitana drużyny.

6. Doping będzie mógł być prowadzony tylko na stadionie w wyznaczonych strefach.

7. Zwycięską klasę wybiorą organizatorzy biegu.

8. Nagroda dla najlepszej klasy zostanie wręczona po dekoracji zawodników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu imprezy biegowej

pod nazwą III MINIMARATON ŚLADAMI KSIĘCIA JÓZEFA SAPIEHY

 

 

Formularz zgłoszeniowy

do udziału w imprezie biegowej pod nazwą

III MINIMARATON ŚLADAMI KSIĘCIA JÓZEFA SAPIEHY

 

 

Imię …………………………….......................

 

Nazwisko ……………………….......................

 

Miejscowość …………………………………..

 

Data urodzenia …………………………………

 

*Kategoria : szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, nordic walking, open.Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego biegacza

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w imprezie biegowej pod nazwą
III Minimaraton Śladami Księcia Józefa Sapiehy w dniu 24.06.2015 r. w Oleszycach. Nie ma ono żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu w w/w imprezie. Zapoznałem/łam się z Regulaminem Biegu i w pełni go akceptuję.

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych tylko i wyłącznie na potrzeby Biegu, oraz wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem dla potrzeb promocji Biegu.

……………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data, czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów

w przypadku osób niepełnoletnich
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu imprezy biegowej

pod nazwą III MINIMARATON ŚLADAMI KSIĘCIA JÓZEFA SAPIEHY

Formularz zgłoszeniowy

do udziału w imprezie biegowej pod nazwą

III MINIMARATON ŚLADAMI KSIĘCIA JÓZEFA SAPIEHY

 

 

 

Imię …………………………….......................

 

Nazwisko ……………………….......................

 

Miejscowość …………………………………..

 

Data urodzenia …………………………………

 

*Kategoria :, szkoła średnia, nordic walking, open.

 

Oświadczenie zawodnika

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że biorę udział w biegu pod nazwą
III Minimaraton Śladami Księcia Józefa Sapiehy w dniu 24.06.2015 r. w Oleszycach
i przyjmuję do wiadomości Regulamin Biegu. Jestem świadomy/a uczestnictwa
w w/w Biegu i startuję wyłącznie na własną odpowiedzialność. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zawodach.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych tylko i wyłącznie na potrzeby Biegu. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem dla potrzeb promocji Biegu.

……………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data, czytelny podpis zawodnika

*niepotrzebne skreślić

 


Załącznik nr 3 do Regulaminu imprezy biegowej

pod nazwą III MINIMARATON ŚLADAMI KSIĘCIA JÓZEFA SAPIEHY

TRASA BIEGU