Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Program Wychowawczy

Drukuj PDF

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
IM. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

 

Metody i formy kontroli procesu wychowania to:

 

 • anonimowe ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z uczniami, rodzicami, pedagogiem oraz nauczycielami,
 • analiza wyników w nauce i zachowaniu (przeprowadzana półrocznie),
 • analiza frekwencji (przeprowadzana półrocznie),
 • analiza osiągnięć pracy pozalekcyjnej ucznia,
 • analiza czytelnictwa,
 • analiza osiągnięć sportowych,
 • obserwacja ucznia w różnych sytuacjach,
 • realizacja IPET.


Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewaluacji procesu wychowania i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy:

- dyrektor szkoły,
- wychowawcy,
- pedagog szkolny,
- osoby wyznaczone przez dyrektora.


 

OGÓLNY CEL PROGRAMU:

 

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBOWY UCZNIA

ZADANIA OGÓLNE

 

 1. Szkoła realizując Program Wychowawczy kieruje się zasadami:

a)     Akceptowania – polega ona na pełnej akceptacji wychowanka jako człowieka, którego nie należy potępiać za popełnione czyny. Wychowawca powinien przyjąć postawę terapeuty.

b)     Respektowania – wychowawca ma za zadanie inspirować jednostkę do samowychowania. Podkreśla się w tej zasadzie traktowanie podmiotowe wychowanka, które uwzględnia całą jego osobowość.

c)     Perspektywistycznej opieki – bierze pod uwagę wszystkie potrzeby jednostki i uczy sposobu ich zaspokajania. Są to potrzeby zarówno aktualne, jak i te ujęte rozwojowo.

d)     Wymagań – reguluje stosunki wychowanka z innymi ludźmi – zarówno ze środowiskiem rodzinnym, jak i społecznym. Zasada ta opiera się na regulacji wewnętrznej, wychowankowi należy postawić wymagania i je respektować w tym objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Szkoła kształci i wychowuje uczniów w duchu partnerskiego współdziałania, tolerancji, przy jednoczesnym respektowaniu tradycji narodu polskiego i ogólnoludzkich norm moralnych. Kształci umiejętność posługiwania się językiem polskim. Umożliwia zdobywanie wiedzy
  i umiejętności. Rozwija zdolności i zainteresowania, wspiera udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych.
  1. 3.      Szkoła dba o rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

 1. Uczniowie znajdują w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
 2. Uczniowie mają możliwość rozpoznawania swoich predyspozycji, zdolności i umiejętności oraz uzyskania wsparcia przy wyborze dalszej drogi kształcenia.
 3. Szkoła uczy szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowuje do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej
  i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturalnego i kształtowania postaw patriotycznych.
 4. Szkoła tworzy właściwy klimat dla ludzi i dzieci niepełnosprawnych, kształtuje u dzieci i młodzieży postawy dialogu i zrozumienia
  dla każdego dziecka bez względu na stan jego rozwoju fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.
 5. Szkoła wspiera rodziców we wszystkich dziedzinach wychowawczych, ale nie ponosi pełnej odpowiedzialności za przebieg i efekty procesu wychowawczego.
 6. Szkoła tworzy warunki do poznawania współzależności między różnymi składnikami środowiska oraz zrozumienia przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody, kształtuje świadomość ekologiczną, przekonanie o niezbędności ochrony środowiska naturalnego.

10.  Szkoła propaguje prawa człowieka i ucznia, przygotowuje do świadomego z nich korzystania.

11.  Szkoła przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Kształtuje umiejętność korzystania z różnych źródeł
przy wykorzystaniu współczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej.

12.  Szkoła sprzyja indywidualnemu rozwojowi swoich uczniów (praca z uczniami przejawiającymi trudności w nauce szkolnej, promocja ucznia zdolnego).

13.  Szkoła ukazuje uczniom wartość edukacji, motywuje do nauki i własnego rozwoju intelektualnego.

14.  Szkoła prowadzi działania profilaktyczne związane z profilaktyką niedostosowania społecznego i problemami wychowawczymi.

15.  Szkoła promuje zdrowy tryb życia oparty na wartości aktywności fizycznej i zdrowym żywieniu  oraz zapewnia wszechstronny rozwój fizyczny.

16.  Sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia (zorganizowanie zajęć świetlicowych, umożliwienie spożywania posiłków, dowożenie uczniów, zapomogi).

17.  Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i różnorodne formy wsparcia dla uczniów.

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

 

 

 

ZADANIA

 

FORMA REALIZACJI

 

TERMIN

REALIZACJI

 

OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie postaw obywatelskich             w duchu patriotycznego współdziałania  przy jednoczesnym respektowaniu tradycji narodu polskiego
i dbałości o piękno

języka ojczystego

-udział młodzieży w przygotowaniu  programów artystycznych poświęconych świętom narodowym i rocznicom             wydarzeń historycznych,

 

-współpraca z organami władzy samorządowej (organizowanie spotkań    z przedstawicielami, włączanie się                 w przedsięwzięcia społeczna i lokalne imprezy kulturalne),

 

- organizowanie i udział młodzieży                  w wycieczkach, rajdach śladami ważnych wydarzeń historycznych,

 

- propagowanie kultury słowa na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę oraz udział w konkursach promujących piękno mowy ojczystej

 

- rozbudzanie tożsamości regionalnej,   poznawanie dziedzictwa kulturalnego naszej małej ojczyzny i promowanie go

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Wychowawcy Nauczyciele (Historii, WOS,        Języka Polskiego), Samorząd Szkolny

 

 

 

 1. 2.       

 

 

 

Kształtowanie ogólnoludzkich norm  moralnych

 

- przeprowadzanie bieżącej obserwacji osobowości i zachowania ucznia,

 

-organizowanie zajęć rozwijających umiejętności interpersonalne,

 

-promowanie wzorców osobowych godnych do naśladowania w oparciu          o wybitne postacie historyczne i obecnych w aktualnej rzeczywistości.

 

 

 

Cały rok

 

 

Dyrektor Wychowawcy Nauczyciele (Języka Polskiego i Historii) Katecheci

 

 

 

 

 

 1. 3.       

 

 Szkoła uczy szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego i przygotowuje do życia                w rodzinie

- kształtowanie aktywnej postawy               w społeczności uczniowskiej i lokalnej,

 - uczenie młodzieży szacunku dla pracy własnej i innych, ukazywanie jej wartości

 - uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka, promowanie trwałych związków małżeńskich opartych na wierności, uczciwości, odpowiedzialności i partnerstwie

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Dyrektor, Wychowawcy

Pedagog

 

 

 

 

 1. 4.      .

 

 

 

Tworzenie właściwego klimatu dla ludzi   i dzieci. Kształtowanie postaw dialogu i zrozumienia dla każdego człowieka             bez względu na stan jego rozwoju fizycznego, psychicznego i emocjonalnego

- otaczanie szczególną troską dzieci niepełnosprawnych będących uczniami naszej szkoły,

 

- wzbudzanie wrażliwości na los innych poprzez organizowanie akcji charytatywnych i aktywny w nich udział młodzieży

 

 

- podejmowanie działań integracyjnych (np. z niepełnosprawnymi, ludźmi starszymi i samotnymi),

 

- organizowanie spotkań integracyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z gminy Oleszyce z uczniami naszej szkoły

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Dyrekcja Wychowawcy Samorząd Szkolny

Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 5.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie uczniów do odpowiedzialności za własny rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny

- wdrażanie uczniów do samokształcenia, samokontroli i samowychowania poprzez udostępnienie zbiorów bibliotecznych, programów komputerowych oraz aktywne formy pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,

 

- angażowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych rozwijających ich zdolności

 

- przygotowanie do pełnienia ról społecznych przez włączenie uczniów do prac samorządu szkolnego,

 

- organizowanie samopomocy koleżeńskiej przez uczniów,

 

- promowanie czytelnictwa,

 

- pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji        i uzdolnień, przygotowanie do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja Nauczyciele

Wychowawcy

Pedagog

 

 

 

 

 1. 6.       

 

 

Tworzenie warunków do poznania współzależności między różnymi składnikami środowiska oraz zrozumienia przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody, kształtowanie świadomości ekologicznej

- realizowanie tematyki ekologicznej na poszczególnych przedmiotach,

 

- udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska np. Sprzątanie Świata,

 

- uświadomienie uczniom znaczenia i potrzeby segregacji odpadów,

 

- kształtowanie wrażliwości na świat przyrody i potrzeby dbania o środowisko naturalne

 

 

 

Cały rok

 

 

Nauczyciele

(Biologii, Geografii), Wychowawcy, Samorząd Szkolny

 

 

 

 

 1. 7.       

 

 

Tworzenie warunków do działalności krajoznawczo – turystycznej                              i rekreacyjnej

 

- organizowanie wycieczek rowerowych np. na ścieżkę dydaktyczną „Na Laszce’

 

- organizowanie wycieczek i wyjść
krajoznawczo – turystycznych

 

 

Cały rok

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele wf

 

 

 

 

 

 1. 8.      .

 

 

 

 

 

Kształtowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek i inspirowanie harmonijnego rozwoju

- uświadomienie odpowiedzialności za potrzebę ochrony własnego zdrowia,

 

- organizowanie zajęć profilaktycznych (np. higiena osobista, prawidłowe, odżywianie, kultura wolnego czasu)

 

- realizowanie prozdrowotnych programów profilaktycznych

 

-współpraca z higienistką szkolną, PSSE, specjalistami od uzależnień

 

- profilaktyka uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, leki)

 

- organizacja akcji i dni profilaktyki

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Wychowawcy, Higienistka Szkolna, Nauczyciele wf

Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny

 

 

 

 1. 9.       

 

 

Kształtowanie umiejętności korzystania ze środków przekazu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym

- „Bezpieczeństwo w sieci”- zajęcia poruszające problematykę bezpiecznego korzystanie z zasobów Internetu i przebywania w sieci

 

- przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem  technologii informacyjnych,

 

- uczenie dokonywania selekcji informacji i umiejętnego wykorzystania ich

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Nauczyciele Wychowawcy

Pedagog

 

 

 

 

 

 

10.   

 

 

 

 

 

 

Wspieranie i stymulowanie indywidualnego rozwoju uczniów. Promowanie uczniów wybitnie zdolnych, pomoc uczniom doświadczającym niepowodzeń szkolnych

- organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów przejawiających trudności                  w nauce i uczniów zdolnych,

 

- stwarzanie warunków i możliwości do samodzielnego zdobywania wiedzy,

 

- stosowanie systemu pochwał i nagród dla młodzieży wyróżniającej się w nauce, sporcie, posiadającej uzdolnienia artystyczne itp.

 

- organizowanie odpowiednich form pomocy dla uczniów z trudnościami,

 

- pedagogizacja rodziców w temacie wspierania rozwoju swojego dziecka

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Dyrekcja, Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagog

 

 

 

 

11.  .

 

 

 

 

Sprawowanie opieki nad uczniami                    z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia

- czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć i przerw,

 

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych

 

- organizowanie zajęć świetlicowych dla dzieci dojeżdżających i dowożenie uczniów zamiejscowych,

 

- stworzenie możliwości spożywania ciepłego posiłku w szkole,

 

- zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Dyrekcja, Wychowawcy Pedagog

 

 

12.   

 

 

Organizacja pomocy-psychologicznej

- udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom i rodzicom

 

- organizowanie zajęć wyrównawczych i rozwijających i innych form pomocy.

 

 

Cały rok

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Pedagog

 

Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego uchwaliła Rada Rodziców z Radą Pedagogiczną na podstawie podjętych uchwał w dniu 29 września 2015 r.