Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Program Profilaktyki

Drukuj PDF

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

Rok szkolny 2015/2016 

Program profilaktyki jest istotnym elementem działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoły. Zawiera systemowe działania, które uzupełniają i wspomagają proces wychowania-wspierają młodego człowieka w jego rozwoju poprzez ochronę
przed pojawiającymi się zagrożeniami i pomoc w usuwaniu ewentualnych nieprawidłowości. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. Opisuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.Szkolny Program Profilaktyki powstał na bazie Szkolnego Programu Wychowawczego. Opiera się na diagnozie środowiska szkolnego i warunkach środowiska lokalnego.

v     Cele programu profilaktyki

Podstawowym celem działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów.

Szkoła jest miejscem służącym wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży (poznawczemu, fizycznemu, społecznemu                        i emocjonalnemu). Pełni bardzo ważną funkcję socjalizacyjną, bowiem to właśnie w niej rozwijają swoje umiejętności i kompetencje społeczne, uczą się nowych ról, postrzegania świata, ludzi i samych siebie.

Program Wychowawczy i Program Profilaktyki ma pomóc w stworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły. Jest dostosowany  do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. Istotą profilaktyki szkolnej jest ochrona uczniów przed zagrożeniami, wzmacnianie ich odporności na problemy i wszelkie przeciwności losu, rozwijanie kompetencji społecznych oraz reagowanie w sytuacjach pojawiających się zagrożeń poprzez podejmowanie szerokiego zakresu działań nastawionych na przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom.

Cele Programu Profilaktyki są zbieżne z celami ogólno wychowawczymi szkoły. Pragniemy, aby nasi uczniowie umieli znaleźć swoje miejsce w rodzinie i społeczeństwie, by potrafili współpracować z innymi, by wszechstronnie się rozwijali, stając się ludźmi kulturalnymi, tolerancyjnymi, odpowiedzialnymi szanującymi wartości ogólnoludzkie. Celem szczegółowym naszego programu jest rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych, które mogą sprzyjać agresji, przemocy czy sięganiu po środki odurzające.

v     Najważniejsze działania szkolnej profilaktyki

-         ­  stwarzanie przyjaznego klimatu,

-         ­  rozwijanie ważnych umiejętności psychospołecznych,

-         ­  pomoc uczniom mającym trudności w nauce,

-         ­  budowanie prozdrowotnych przekonań i postaw, obalanie stereotypów,

-         ­  dostarczenie (odpowiednio do potrzeb i okresu rozwoju uczniów) rzetelnej wiedzy o zagrożeniach,

-         ­  kształtowanie systemu wartości i opartego na nim sensu życia,

-         ­  reprezentowanie przez nauczycieli pozytywnych wzorów,

-         ­  angażowanie nie tylko środowiska szkolnego i rówieśniczego, ale i rodzinnego,

-         ­  wypracowanie wspólnej polityki szkoły wobec zachowań ryzykownych,

-         ­  wczesne rozpoznawanie uczniów z grup ryzyka i kierowanie ich do specjalistów w celu dokonania diagnozy,

-         ­  kierowanie uczniów zagrożonych-w porozumieniu z rodzicami – do instytucji udzielających specjalistycznej pomocy,

-         ­  szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń i umiejętności wychowawczych,

-           udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  uczniom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, zagrożonym,
  niedostosowaniem społecznym, pozostającym w sytuacji kryzysowej i innym jej potrzebującym.

-           uwrażliwianie młodzieży na potrzebę przestrzegania piękna mowy ojczystej, dbanie o kulturę słowa, rozwijanie   
  kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród ludzi młodych

-           propagowanie wśród młodzieży pamięci o ważnych wydarzeniach patriotycznych i miłości do ojczyzny.

v     Diagnoza wychowawcza Publicznego Gimnazjum w Oleszycach

Publiczne gimnazjum w Oleszycach im Orła Białego jest placówką oświatową. Zostało powołane uchwałą Rady Gminy
nr VII/48/99 z dnia 29 marca 1999r.

Do Publicznego Gimnazjum w Oleszycach w bieżącym roku szkolnym uczęszcza 178. uczniów, uczących się w 9 oddziałach:

Nauka trwa od godziny 7.20 do 15.30. W gimnazjum uczą się uczniowie zarówno z miasta jak i okolicznych wsi,
jest to bowiem jedyne gimnazjum w gminie, do którego uczęszczają wszyscy uczniowie z terenu gminy Oleszyce. Szkolne warunki umożliwiają realizację zajęć pozalekcyjnych i kółek przedmiotowych, które pozwalają zdobywać uczniom nowe wiadomości i umiejętności.

W szkole zatrudnionych jest 26 nauczycieli oraz 9 pracowników administracji i obsługi. W placówce funkcjonuje dobrze wyposażona kuchnia i stołówka, z której korzystają uczniowie i pracownicy. Kuchnia wydaje około 120 obiadów dziennie.

 Ze względu na trudna sytuację materialną ok. 50 uczniów korzysta z bezpłatnych obiadów.

Do szkoły uczęszczają uczniowie z różnych rodzin, także znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, społecznej                                   i emocjonalnej, w tym:

 • objęci opieką w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 • z rodzin rozbitych, niepełnych, zastępczych,
 • z rodzin o trudnych warunkach materialnych,
 • z trudnościami w nauce na tle zaniedbań środowiskowych,
 • sprawiający trudności wychowawcze,
 • z rodzin zagrożonych demoralizacją,
 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawnością, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • przewlekle chore.

Diagnozy dydaktyczno – wychowawczej szkoły dokonano w oparci o:

 • obserwację zachowań uczniów
 • analizę dokumentacji szkolnej
 • wywiad z nauczycielami i wychowawcami
 • ankietę dla nauczycieli, rodziców i uczniów
 • wywiad z dyrekcją szkoły

v     Zdiagnozowane problemy występujące w szkole

      Na podstawie obserwacji środowiska szkolnego, analizy dokumentacji szkolnej, rozmów z wychowawcami klas i anonimowej ankiety skierowanej do rodziców, uczniów i nauczycieli naszej szkoły można stwierdzić, że obecne są głównie następujące problemy:

 • niska kultura języka wśród młodzieży,
 • konflikty rówieśnicze (niesmaczne żarty, przezywanie, ośmieszanie, zastraszanie – także w Internecie),
 • nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole, zwłaszcza samowolne opuszczanie przez uczniów terenu szkoły, a także choć w mniejszym zakresie używanie telefonów komórkowych w szkole,
 • kontakt młodzieży z używkami – szczególnie papierosy i alkohol,
 • spożywanie przez uczniów napojów energetyzujących,
 • nadużywanie Internetu i ryzykowne działania w sieci.

W relacjach rówieśniczych da się zaobserwować w dalszym ciągu agresję słowną i fizyczną. Najczęściej w postaci przezywania i niesmacznych żartów.

Uczniowie sygnalizują, że mają dostęp i kontakt z używkami, w przeważającej mierze są to papierosy i alkohol.  Na szczęście do kontaktu z narkotykami i dopalaczami przyznaje się jedynie ok. 3% badanych. Młodzież przyznaje się  do nieprzestrzegania zasad określonych w Statucie szkoły, w dalszym ciągu problemem jest samowolne opuszczanie przez nich terenu szkoły. Dzięki zakazowi przynoszenia telefonów komórkowych do szkoły zmniejszyło się zjawisko nadużywania telefonów na lekcjach i wobec rówieśników, jednak część uczniów nadal nie dostosowuje się do tego zakazu. Uczniowie sporo czasu spędzają w Internecie, wykorzystując go w celach edukacyjnych i informacyjnych, ale przede wszystkim społecznych. W szkole organizowane są różne zajęcia dla uczniów doświadczających trudności dydaktycznych jak również uczniów zdolnych, także uczniowie angażują się w działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Pedagog szkolny wspiera wychowawców poprzez organizację zajęć i akcji profilaktycznych, indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami, także o charakterze mediacyjnym. Szkoła podtrzymuje współpracę z wieloma instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Trudności dydaktyczne uczniów wynikają:

 • z małych możliwości intelektualnych ( zdiagnozowanych przez PPP ),
 • z deficytów rozwojowych,
 • z braku stymulacji ze strony środowiska rodzinnego,
 • niewłaściwych metod wychowawczych stosowanych przez rodziców.,
 • z niechęci do uczenia się, nieprawidłowych nawyków i braku pozytywnych wzorców w tym względzie w najbliższym otoczeniu,
 • nieprawidłowych nawyków,
 • braku motywacji wynikającej z trudnej sytuacji rodzinnej, krajowej, gospodarczej.

Wobec uczniów z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi stosuje się następujące środki zaradcze:

 • diagnoza i konsultacje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
 • uwzględnianie w procesie dydaktycznym indywidualnych możliwości dziecka (dostosowane do możliwości ucznia),
 • organizację zajęć wyrównawczych,
 • rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas,
 • organizację pomocy koleżeńskiej,
 • rozmowy z rodzicami i ich pedagogizowanie,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • zajęcia wychowawcze na świetlicy szkolnej,
 • działania prozdrowotne higienistki szkolnej,
 • działania związane z realizacją IPET-ów,
 • podtrzymywanie współpracy z instytucjami np. Sądem, Policją, kuratorami sądowymi, MGOPS, PCPR etc.
 • i In. wynikające z bieżących potrzeb uczniów i szkoły.

Grono pedagogiczne aktywnie organizuje zajęcia pozalekcyjne, których celem jest szeroko pojęta działalność wychowawcza, opiekuńcza i integracyjna szkoły ze środowiskiem lokalnym. Uczniowie mają okazję do rozwijania samodzielności, samorządności, umiejętności podejmowania decyzji, kształtowania prozdrowotnych nawyków i prawidłowych relacji interpersonalnych. Gimnazjum pełni także rolę kulturotwórczą, zachęca uczniów i umożliwia im angażowanie się w różnego rodzaju akcje społeczne i artystyczne, konkursy wiedzy, plastyczne i literackie. Jest otwarta na inicjatywy uczniów i rodziców.

v     Strategie i metody realizacji Programu Profilaktyki

 • Strategie informacyjne (metody): pogadanka, spotkanie ze specjalistami, prezentacja filmu pełnometrażowego, wideo, wycieczka tematyczna, praca w oparciu o tekst przewodni (książkę),prezentacja teatralna i parateatralna itp. 
 • Strategie edukacyjne (metody): realizacja znanych programów edukacyjnych, krąg uczuć, rysunki, drama, przedstawienia, burza mózgów, dyskusja, symulacja różnych sytuacji życiowych np.: rozwiązywanie wyimaginowanego konfliktu, technika uzupełniania zdań,  gry i zabawy dydaktyczne, praca w małych grupach, metody pedagogiki zabawy, happeningi, uroczystości (obrzędowość szkolna) itp.
 • Strategie działań alternatywnych (metody): koła zainteresowań, spotkania hobbystów, wycieczki, festyny, zajęcia                i zawody sportowe itp.
 • Strategie interwencyjne (metody):interwencja w środowisku domowym ucznia, interwencja w środowisku szkolnym ucznia, interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego (prowadzona przez specjalistę), pomoc psychologiczna, pedagogiczna (prowadzona przez specjalistę), terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa (prowadzona przez specjalistę).

v     Sposoby realizacja programu profilaktycznego

 • Działania skierowane do uczniów
 1. Zajęcia edukacyjne i psychoedukacyjne o charakterze warsztatowym na temat:
 • Środków uzależniających i ich wpływu na organizm młodego człowieka (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, leki)
 • Zdrowego stylu życia (w tym także zgubnego wpływu energy drinków)
 • Asertywnej postawy życiowej
 • Kultury osobistej
 • Radzenia sobie z cudzą i własną agresją
 • Akceptacji siebie
 • Chorób cywilizacyjnych XXI wieku i sposobów uniknięcia ich
 • Praw Człowieka, Praw Dziecka
 • Savoir-vivru dla nastolatków
 • Prawidłowych relacji interpersonalnych
 • Skutecznego podejmowania decyzji
 • Sposobów rozwiązywania konfliktów
 • Rozsądnego i bezpiecznego korzystania z mediów
 • Odpowiedzialności prawnej nieletnich
 • Bezpieczeństwa w sieci – profilaktyka cyberprzemocy, stalkingu etc.
 • Reagowania na zło (informowania dorosłych o sytuacjach przemocy, przypadkach sięgania po używki, podejmowania 
            działań zagrażających zdrowiu i życiu itp..)
  • Szczegółowej analizy Statutu szkoły i innej dokumentacji szkolnej,
  • I innych tematów wynikających z bieżących potrzeb szkoły.
 1. Organizacja apeli i włączanie społeczności szkolnej do akcji profilaktycznych.
 2. Organizacja dni profilaktyki „Młodość bez nałogów”.
 3. Wykonywanie tematycznych gazetek szkolnych.
 4. Organizacja i przeprowadzanie konkursów wiedzy, plastycznych, literackich (w tym także podejmujących tematykę profilaktyki uzależnień, zaburzeń zachowania etc.)
  1. Zgłaszanie i reagowanie na wszelkie niepożądane zjawiska występujące w szkole, współpraca wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego i dyrekcji szkoły.
   1. Organizacja spotkań profilaktycznych dla młodzieży ze specjalistami.
 • Działania skierowane na rodziców
 1. Aktywne włączanie rodziców we wszystkie działania podejmowane przez szkołę. Zachęcanie do:
 • systematycznej kontroli obowiązku szkolnego swojego dziecka,
 • stała współpraca z wychowawcami,
 • udziału i zaangażowania w akcje i uroczystości szkolne,
 • zgłaszania ciekawych inicjatyw.
 1. Organizacja pedagogizacji dla rodziców i spotkań z udziałem specjalistów np. przedstawicieli Policji, PPP etc.
 2. Przekazywanie materiałów informacyjnych, także za pośrednictwem strony internetowej dotyczących np. profilaktyki uzależnień, zdrowych nawyków żywieniowych młodzieży, przemocy, agresji itp.
 3. Kierowanie rodziców do uzyskania specjalistycznej porady i pomocy.
 4. Wspieranie rodziców przy realizacji zaleceń z PPP.
 5. I inne wynikające z bieżących potrzeb.
 • Działania skierowane do Rady Pedagogicznej
 1. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z założeniami Programu Profilaktyki.
 2. Przydział zadań, ustalenie osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
 3. Udostępnianie materiałów edukacyjno-profilaktycznych wychowawcom klas.
 4. 4.      Prowadzenie rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze. 
 5. Podejmowanie wzmożonych działań opiekuńczo-wychowawczych i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym opinie/orzeczenia z PPP oraz włączanie ich w odpowiednie formy pomocy.
 6. Prowadzenie pedagogizacji rodziców przez wychowawców klas.
 7. Zobowiązanie do reagowania na naruszenie dyscypliny społecznej lub porządku prawnego przez uczniów, ustalenia przyczyn takiego zachowania się oraz stosowania odpowiednich środków wychowawczych.
 8. 8.      Podtrzymywanie współpracy z instytucjami i specjalistami wspierającymi pracę szkoły.
 9. Wypracowanie spójnej polityki szkoły wobec zachowań ryzykownych oraz konsekwentne jej wdrażanie.

10. Obowiązkowe zgłaszanie dyrekcji szkoły i pedagogowi szkolnemu faktów zaistnienia lub podejrzenia niepożądanych zachowań lub sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

11. Przygotowanie ankiet diagnozujących sytuację szkolną.         

Szkoła podejmuje ścisłą współpracę w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Policją, kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pielęgniarką szkolną i innymi w zależności od potrzeb. 

v     Spodziewane efekty działań profilaktycznych

 • ­   wzrost wiedzy wśród uczniów i rodziców na temat uzależnień, zagrożeń z nich płynących i możliwych sposobów   
     przeciwdziałania im,
 • ­   wzrost liczby uczniów promujących i prowadzących zdrowy styl i tryb życia,
 •    wzrost świadomości rodziców i uczniów na temat racjonalnego odżywiania i korzyści zdrowotnych,
 • ­   umiejętność dokonywania wartościowych i sensownych wyborów przez uczniów,
 • ­   zmniejszona absencja uczniów na zajęciach lekcyjnych,
 • ­   zmniejszenie liczby zachowań agresywnych,
 • ­   asertywna postawa uczniowska w temacie nieulegania wpływom rówieśników,
 • ­   zmniejszenie ryzyka sięgania przez młodzież po środki uzależniające,  
 •    wzrost zainteresowań zajęciami pozalekcyjnymi,
 • ­   poprawa relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic,
 • ­   wzbogacenie wiedzy rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży,
 •    Podtrzymywanie współpracy z instytucjami, korzystanie przez rodziców ze wsparcia specjalistów (m.in. PPP).

v   Ewaluacja podjętych działań

Cel ewaluacji

 • Ocena skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych.  

Procedura ewaluacji  

 • zbieranie informacji na temat aktualnej sytuacji szkolnej i zjawisk w niej zachodzących,
 • gromadzenie informacji na temat podejmowanych działań,
 • analiza dokumentacji szkolnej.

Metody i narzędzia ewaluacji

 • obserwacja,
 • wywiad,
 • ankieta skierowana do nauczycieli, uczniów i rodziców.

Wnioski z ewaluacji

 • Opracowanie wniosków pod kątem skuteczności realizowanego programu.
 • Uwzględnienie wniosków w trakcie realizacji kolejnych etapów programu.

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

I. KULTURA BYCIA MŁODZIEZY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

      Lp.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

 1. 1.     

Podnoszenie kultury osobistej uczniów poprzez organizację zajęć wychowawczych w tematyce zasad dobrego wychowania, właściwego zachowania się w różnych sytuacjach („savoir-vivre”)

 

Wychowawcy klas

 

 

cały rok

 1. 2.     

Podnoszenie kultury języka – organizacja zajęć wychowawczych, konkursów, akcji profilaktycznych pt. „Wulgaryzmom mówimy NIE”

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

 

cały rok

 1. 3.     

Wzmacnianie postaw i kompetencji interpersonalnych – zajęcia z zakresu budowania empatii w grupie, skutecznych sposobów porozumiewania się z innymi, umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, sztuki autoprezentacji, szukania autorytetów etc.

 

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

 

 

cały rok

 1. 4.     

Angażowanie młodzieży do udziału w przedsięwzięciach charytatywnych, wolontariacie (udział w imprezie integracyjnej, WOŚP, Góra Grosza i in.)

Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny

 

cały rok

 1. 5.     

Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży

Nauczyciele Języka Polskiego, Bibliotekarze

 

cały rok

 1. 6.     

Zajęcia edukacyjne nt. tolerancji i akceptacji odmienności innych ludzi

 

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

 

cały rok

 

 II. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY, AGRESJI SŁOWNEJ I FIZYCZNEJ

      Lp.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

 1. 1.       

Podpisanie kontraktu klasowego z uczniami, wyszczególniając zachowania akceptowalne w grupie rówieśniczej

 

Wychowawcy klas

 

IX

 1. 2.       

Analizowanie na godzinach wychowawczych przykładów niewłaściwych zachowań, monitorowanie ich występowania i kształtowanie postawy braku tolerancji                    dla agresji i przemocy

 

Wychowawcy klas,

 

 

IX, cały rok

 1. 3.       

Uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych                       bez odwoływania się do agresji i przemocy. Prowadzenie pogadanek mających               na celu stworzenie motywacji do zmiany zachowań poprzez uświadomienie uczniom, że na emocje można wpływać i kontrolować je

 

Wychowawcy klas,

Pedagog szkolny

 

   

 

cały rok

 1. 4.       

Zapoznanie uczniów i wspólna analiza dokumentacji szkolnej (m.in. Statut Szkoły). Uświadamianie uczniom konsekwencji płynących z nieprzestrzegania zasad                              i regulaminów szkolnych

 

Wychowawcy klas

 

IX, na bieżąco

 1. 5.       

Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami przejawiającymi problemy wychowawcze i ich rodzicami. Ustalenie przyczyn takiego zachowania, zaplanowanie wspólnych działań zaradczych

 

Nauczyciele, Dyrektor Pedagog szkolny

 

cały rok

 1. 6.       

Prowadzenie obserwacji uczniów, w celu wczesnego ujawnienia zaobserwowanych przejawów zachowań agresywnych

Wszyscy nauczyciele

wg potrzeb

 1. 7.       

Udostępnianie uczniom i rodzicom informacji o możliwości skorzystania z pomocy instytucji i specjalistów działających na rzecz dzieci i ich rodzin

Pedagog szkolny, Wychowawcy klas

wg potrzeb

 1. 8.       

Organizowanie pedagogizacji (prelekcji i warsztatów) dla nauczycieli i rodziców                     na temat agresji, przemocy i przeciwdziałania im

Dyrektor szkoły, Wychowawcy klas

wg potrzeb

 1. 9.       

Przeprowadzanie ankiet diagnozujących zjawisko agresji i przemocy w szkole

Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny

wg potrzeb

10.   

Udział młodzieży w akcjach profilaktycznych i programach promujących walkę z przemocą

Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny

 

cały rok

11.   

Organizacja spotkań młodzieży z kuratorem sądowym, Specjalistą ds. Nieletnich, Policją i in.

Pedagog szkolny

 

wg potrzeb

12.   

Wdrażanie i konsekwentne przestrzeganie procedury postępowania w przypadku zaistniałej sytuacji problemowej

Wszyscy pracownicy szkoły

 

cały rok

III. PROMOCJA ŻYCIA BEZ TYTONIU

      Lp.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

 1. 1.      

Prowadzenie rozmów uświadamiających zagrożenia wynikające z uzależnienia  od nikotyny

Wychowawcy klas, Pedagog szkolny

 

cały rok

 1. 2.      

Pogadanki w klasach na temat sposobu oddziaływania nikotyny na organizm młodego człowieka i przykrych konsekwencji dla jego rozwoju

Wychowawcy klas

Higienistka szkolna

 

cały rok

 1. 3.      

Zajęcia psychoedukacyjne połączone z projekcją filmów profilaktycznych            i dyskusją z udziałem młodzieży

Pedagog szkolny, Wychowawcy

 

cały rok

 1. 4.      

Organizacja Dni Profilaktyki  „Młodość bez nałogów” – prelekcje, warsztaty                    z udziałem specjalistów

Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny

 

czerwiec

 1. 5.      

Przeprowadzanie konkursów o tematyce antynikotynowej, włączanie się szkoły            w obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

Pedagog szkolny, Nauczyciel wdż

 

listopad

 1. 6.      

Ankietowanie uczniów – określenie rozmiaru problemu palenia papierosów na terenie szkoły

Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny

 

wg potrzeb

 1. 7.      

Rozpowszechnianie wśród uczniów materiałów informacyjnych i audiowizualnych dotyczących zagrożeń (ulotki, gazetki ścienne)

Wychowawcy klas, Pedagog szkolny

 

cały rok

 

IV. ALKOHOL – WRÓG CZŁOWIEKA

  Lp.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

 1. 1.      

Prowadzenie pogadanek profilaktycznych dotyczących zgubnego wpływu alkoholu na organizm młodego człowieka

Wychowawcy klas,

Pedagog szkolny

 

cały rok

 1. 2.      

Zajęcia psychoedukacyjne połączone z projekcją filmów profilaktycznych            i dyskusją z udziałem młodzieży

Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny

 

wg potrzeb

 1. 3.      

Spotkanie ze specjalistą zajmującym się problemami alkoholowymi – terapeutą, przedstawicielem klubu AA lub MGKRPA

Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny

 

wg potrzeb

 1. 4.      

Przeprowadzenie anonimowej ankiety mającej na celu monitorowanie zasięgu spożywania alkoholu przez młodzież

Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny

 

wg potrzeb

 1. 5.      

Rozpowszechnianie wśród uczniów materiałów informacyjnych i audiowizualnych dotyczących zagrożeń (ulotki, gazetki ścienne)

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

 

cały rok

 1. 6.      

Organizacja tematycznych konkursów szkolnych i akcji profilaktycznych

Pedagog szkolny, wychowawcy

 

wg potrzeb

 1. 7.      

Organizacja Dni Profilaktyki  „Młodość bez nałogów” – prelekcje, warsztaty                    z udziałem specjalistów

Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny

 

grudzień

 1. 8.      

Pedagogizacja rodziców na temat zapobiegania sięgania przez młodzież po alkohol, reagowania na niewłaściwe zachowania dzieci

 

Wychowawcy klas

wg potrzeb

 

V. MŁODOŚĆ BEZ NARKOTYKÓW

 Lp.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

 1. 1.      

Organizacja spotkań dla młodzieży ze specjalistami nt. narkotyków, dopalaczy, uzależnień od leków i in. substancji psychoaktywnych

Pedagog szkolny

wg potrzeb

 1. 2.      

Zajęcia psychoedukacyjne połączone z projekcją filmów profilaktycznych            i dyskusją z udziałem młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych

 

Wychowawcy klas

pedagog szkolny

 

cały rok

 1. 3.      

Rozpowszechnianie wśród uczniów materiałów informacyjnych i audiowizualnych dotyczących zagrożeń ( ulotki, gazetki ścienne)

Wychowawcy klas,

Pedagog szkolny

 

cały rok

 1. 4.      

Organizowanie pedagogizacji nauczycieli i rodziców na temat narkotyków                                i sposobów rozpoznawania niepokojących objawów u młodzieży (tzw. „nastolatek pod wpływem”)

Dyrektor szkoły,

Wychowawcy klas

 

 

wg potrzeb

 1. 5.      

Organizacja Dni Profilaktyki  „Młodość bez nałogów” – prelekcje, warsztaty                    z udziałem specjalistów

Zespół wychowawczo-profilaktyczny

 

grudzień

VI. ŻYJMY ZDROWO – PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

     Lp.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

 1. 1.      

Zajęcia edukacyjne nt. zdrowego stylu życia m.in. piramida żywienia,                  zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zgubny wpływ napojów energetyzujących na organizm młodego człowieka etc.

Wychowawcy klas, Higienistka szkolna,

Pedagog szkolny

 

wg potrzeb

 1. 2.      

Spotkanie z przedstawicielem PSSE – pogadanka na temat zdrowej żywności, racjonalnego odżywiania, konsekwencji sięgania po środki typu sterydy, dopalacze itp.

 

Zespół  Wychowawczo-Profilaktyczny

 

 

wg potrzeb

 1. 3.      

Organizacja zajęć edukacyjnych pt. „Wiem co jem” nt. układania zdrowego menu, umiejętności odczytywania etykiet na produktach

 

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

 

cały rok

 1. 4.      

Wdrażanie i zachęcanie uczniów do pozaszkolnych aktywnych form spędzania wolnego czasu np. zajęcia sportowe, wycieczki sportowo-rekreacyjne, jazda na rolkach, rowerze, basen i in.

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele w-f

 

 

cały rok

 1. 5.      

Organizacja konkursów związanych ze zdrowym stylem życia. Udział w programie „Trzymaj formę”

Wychowawcy,

Nauczyciele  w-f

wg potrzeb

 1. 6.      

Organizowanie wycieczek, wyjazdów na basen, lodowisko itp.

 

Wychowawcy

Nauczyciele w-f

cały rok

 1. 7.      

Zajęcia na temat bezpiecznego podejmowania inicjacji seksualnej, skutkach podjęcia decyzji o przedwczesnej inicjacji seksualnej psychospołeczne i zdrowotne (np. choroby przenoszone drogą płciową)

 

Specjalista,

 Nauczyciel WDŻ

 

 

wg potrzeb

 

VII. ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM

     Lp.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

 1. 1.      

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, ich trudności i problemów dydaktycznych oraz podejmowanie działań mających na celu niwelowanie ich

Dyrektor, Wychowawcy, Pedagog Szkolny

 

cały rok

 1. 2.      

Otoczenie dodatkową opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów przejawiających trudności w nauce, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (rodzinnej, społecznej)

Wszyscy nauczyciele, Pedagog Szkolny

 

cały rok

 1. 3.      

Analiza przyczyn nadmiernej absencji uczniów i systematyczna kontrola ich nieobecności. Wdrażanie i konsekwentne przestrzeganie procedury postępowania w przypadku przejawów nierealizowania przez nich obowiązku szkolnego

Wychowawcy klas, Pedagog Szkolny

 

cały rok

 1. 4.      

Motywowanie uczniów do nauki. Ukazywanie skutecznych sposobów, metod                    i technik uczenia się, wskazywanie wartości nauki

Wszyscy nauczyciele, Pedagog Szkolny

 

cały rok

 1. 5.      

Podejmowanie ścisłej współpracy  z domem rodzinnym w celu przepływu szybkiej informacji między szkołą a rodzicami. Zwiększanie zaangażowania rodziców w edukację ich dzieci

Wszyscy nauczyciele, Pedagog Szkolny

 

cały rok

 1. 6.      

Kierowanie uczniów na kosnultacje do PPP w celu zdiagnozowania przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych

Wychowawcy klas,

Pedagog Szkolny

 

wg potrzeb

 1. 7.      

Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, prowadzenie dokumentacji – IPET-ów

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

cały rok

 

VIII. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI – JAK WŁAŚCIWIE KORZYSTAĆ Z MEDIÓW

     Lp.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

 1. 1.      

Prowadzenie pogadanek w klasach nt. negatywnych skutków płynących                  z niewłaściwego korzystania z zasobów Internetu i komputera, cyberprzemocy, prawa autorskiego w sieci etc.

Nauczyciel informatyki, Pedagog Szkolny

 

cały rok

 1. 2.      

Uczenie racjonalnego korzystania z Internetu, umiejętnego wyszukiwania informacji  i dokonywania ich selekcji

Wychowawcy klas,

Pedagog Szkolny

wg potrzeb

 1. 3.      

Spotkanie z przedstawicielami Policji na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich

Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny

wg potrzeb

 1. 4.      

Włączenie szkoły do ogólnopolskiej akcji profilaktycznej i organizacja szkolnych obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu” i kampanii „Wyloguj się do życia”

Pedagog szkolny,

Nauczyciel WDŻ

luty

 1. 5.      

Ochrona młodzieży przed niszczącym wpływem pornografii – zajęcia edukacyjne dla młodzieży, uwrażliwianie rodziców na problem pornografii

Wychowawcy

Nauczyciel wdż

wg potrzeb

 1. 6.      

Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców na temat „Szanse i zagrożenia współczesnych mediów” i zwiększenia bezpieczeństwa ich dzieci w sieci

Wychowawcy klas,

Pedagog Szkolny

wg potrzeb

 

IX. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO WYBORU DALSZEJ DROGI KSZTAŁCENIA

  Lp.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

 1. 1.      

Zajęcia edukacyjne mające na celu pomoc w rozpoznaniu predyspozycji, umiejętności i uzdolnień indywidualnych

Pedagog szkolny,

Nauczyciel WDŻ

 

cały rok

 1. 2.      

Zajęcia edukacyjne połączone z projekcją filmów dotyczących zawodów,                       z wykorzystaniem gier diagnostycznych z doradztwa zawodowego

Pedagog szkolny,

Nauczyciel WDŻ

 

cały rok

 1. 3.      

Spotkanie i konsultacje z doradcą zawodowym – informacje o rynku pracy, zapotrzebowaniach pracodawców oraz predyspozycji osobowościowych

 

Pedagog szkolny

 

wg potrzeb

 1. 4.      

Przekazywanie wiedzy na temat możliwych form kształcenia na etapie ponadgimnazjalnym

 

Wychowawcy klas

 

cały rok

 1. 5.      

Pedagogizacja rodziców na temat wspierania dzieci w wyborze dalszej ścieżki kariery

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

 

cały rok

Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego uchwaliła Rada Rodziców z Radą Pedagogiczną na podstawie podjętych uchwał w dniu 29 września 2015 r.