Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Koncepcja pracy szkoły

Drukuj PDF

Roczny Plan Pracy/KONCEPCJA PRACY

Publicznego Gimnazjum

im. Orła Białego w Oleszycach

Rok szkolny 2015/2016

 

 

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO w OLESZYCACH

 

Koncepcja pracy dotyczy wszystkich płaszczyzn funkcjonowania szkoły. Założenia koncepcji zostały wypracowane wspólnie przez rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów. Zaplanowane działania na rok szkolny 2015/16 mają posłużyć realizacji koncepcji. Projektując zmiany rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i młodzież kierują się przekonaniem, że dzięki nim będzie lepiej, a naczelną zasadą, motorem i celem projektowanych zmian jest dobro ucznia  i jego pełny rozwój.

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

Dane ogólne szkoły

Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach ma siedzibę w Oleszycach  przy ulicy Mickiewicza 1. Organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, nadzór pedagogiczny pełni Podkarpacki Kurator Oświaty. Gimnazjum jest jedyną placówką oświatową na terenie gminy, która kształci uczniów na poziomie III etapu edukacyjnego.

W roku szkolnym 2015/2016 ma 9 oddziałów. W następnych latach liczba oddziałów według założeń związanych z sytuacją demograficzną nie powinna się znacznie zmieniać.

 

Lokalizacja

Budynek gimnazjum zaspokaja potrzeby dydaktyczne. Położenie szkoły w sąsiedztwie  szkoły podstawowej, boiska, hali sportowej pozytywnie wpływa na psychikę i zdrowie przebywających w niej  osób.

Naturalnymi walorami Gimnazjum  są:

 • centralne usytuowanie w swoim obwodzie szkolnym,
 • Hali sportowej oraz boiska (wspólnej ze szkołą podstawową),
 • duża powierzchnia działki szkolnej, a szczególnie terenu do sportu i rekreacji

W gimnazjum uczy się około 176 uczniów. Każdy oddział liczy 16-24 uczniów.

 

Oferta szkoły:

Obecnie Gimnazjum oferuje uczniom:

 • zajęcia edukacyjne zgodne z ramowym planem nauczania,
 • wysoko kwalifikowaną kadrę  pedagogiczną,
 • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno — pedagogicznej, zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania,
 • projekty edukacyjne
 • zajęcia  z doradztwa zawodowego,
 • gimnazjalne wycieczki edukacyjne i kulturalne,
 • bogatą  ofertę  szkolnych  i zewnętrznych  konkursów przedmiotowych, tematycznych,
 • udział w  dodatkowych  zajęciach  i zawodach sportowych,
 • bogata ofertę działań na rzecz środowiska lokalnego, wolontariat
 • rozwój aktywności społecznych w organizacjach szkolnych
 • bibliotekę szkolną, zespół taneczny i wokalno-muzyczny,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej i świetlicy,
 • opiekę pedagoga oraz poradni psychologiczno — pedagogicznej.

W ciągu 15 lat funkcjonowania społeczność gimnazjum wspólnie wypracowała sobie godnego i wymagającego patrona Orła Białego,  tworzy  własną  tradycję  i ceremoniał.  Do  tradycji  należy już uroczystość przyjmowania uczniów klas pierwszych — „ślubowanie”, bal absolwentów, święto szkoły.

 

Kadra szkoły

Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego i zdobywają kolejne stopnie awansu. Realizują różne projekty, programy edukacyjne oraz zdobywają wraz z uczniami kolejne certyfikaty.

 

Baza szkoły

Placówka dysponuje 12 salami lekcyjnymi, w tym pracownią  językową, komputerową, fizyczną, chemiczną, w szkole funkcjonuje biblioteka, świetlica i stołówka szkolna. W holach znajdują się: wyeksponowany w honorowym miejscu sztandar szkoły oraz ekspozycja pucharów i dyplomów zdobytych przez szkołę. Szkoła na zasadzie użyczenia wykorzystuje obiekty sportowe do celów dydaktycznych. Dzięki realizacji projektów edukacyjnych ze środków PKO KL szkoła wzbogaciła się o  pomoce dydaktyczne. Wymienione zostały wszystkie komputery w pracowni informatycznej — na nowocześniejsze. W części sal jest możliwość korzystania z komputera  i projektora multimedialnego. Budynek, jak i jego otoczenie są stale nadzorowane za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

Współpraca  szkoły  z  otoczeniem przebiega w sposób zadowalający i rozwijający, przede wszystkim zaś odpowiada na potrzeby środowiska.

Szkoła jest wspólnotą nauczycieli, uczniów i rodziców, oraz całej społeczności lokalnej, wszystkich najważniejszych grup społecznych i instytucji. Wielostronna i zorganizowana współpraca ze środowiskiem dokonuje się na płaszczyźnie kontaktów i planowych działań, w których aktywnie uczestniczą: dyrektor, nauczyciele, rodzice, samorząd uczniowski, wszyscy uczniowie.

 

Przykładem takiego oddziaływania są imprezy środowiskowe typu:

 • uroczystości rocznicowe na Horaju,
 • ślubowanie uczniów klasy pierwszej,
 • Święto szkoły – święto odzyskania niepodległości,
 • spotkania  z  władzami  samorządowymi,  radnymi i  innymi „ciekawymi postaciami”,
 • udział w projektach środowiskowych (stowarzyszenie „Czas na pomoc”,
 • Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy,
 • Święto konstytucji 3- maja
 • Spotkania z Sybirakami.

Rodzice przygotowując dyskoteki dla uczniów, choinkę noworoczną, rajdy, spotkania klasowe, wycieczki, bal absolwentów i inne uroczystości czują się współodpowiedzialni za ich przebieg. Współpraca z Radą Rodziców układa się bardzo dobrze.

 

Szkoła współpracuje  z  różnymi  instytucjami  i zakładami pracy:

 • samorząd  terytorialny,
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
 • Policja, SANEPiD
 • Parafia w Oleszycach, Starych Oleszycach
 • Stowarzyszenia: „Czas na pomoc”, „Rozwoju ziemi Oleszyckiej”,
 • placówki oświatowe w gminie Oleszyce,
 • Szkoły ponadgimnazjalne z powiatu lubaczowskiego, jarosławskiego ,
 • Miejsko gminna komisja alkoholowa
 • Zaz Stare Oleszyce
 • Jednostka „Strzelec”
 • Redakcja gazety lokalnej  „Głos Oleszyc”
 • Związek Sybiraków
 • Kombatanci emeryci
 • Miejscowe zakłady pracy (apteki, piekarnie i inne)
 • Nadleśnictwo
 • Biblioteka miejska .


Misja szkoły

 

Zapewniamy wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki, możliwość  wszechstronnego rozwoju ucznia, dobrą bazę lokalową i nowoczesne wyposażenie. Oferujemy profesjonalizm, klimat życzliwości, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Naszą ambicji jest tworzenie szkoły nowoczesnej, odpowiadającej na skomplikowane wyzwania współczesnego świata.

 

Kierujemy się hasłem mottem:

„Nie wystarczy samo zdobywanie wiedzy trzeba jeszcze umieć z niej korzystać”

 

CELE SZKOŁY

Ogólne cele i zadania szkoły zawarte są w Statucie Gimnazjum, Programie Profilaktyki i Wychowawczym, szkolnym zestawie podręczników, podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wytyczone kierunki działań, jak i zadania zaplanowane do realizacji wynikają po części z ogólnych założeń polityki oświatowej państwa i wymogów, jakie stawia się placówkom oświatowym, jednak większość z nich wynika z potrzeb szkoły określonych przez uczniów, rodziców i pracowników szkoły podczas spotkań roboczych na początku września oraz zmodyfikowanych i wzbogaconych przez rodziców i pracowników. W opracowaniu założeń koncepcji wzięto pod uwagę wnioski z ewaluacji wewnętrznej oraz nadzoru pedagogicznego z roku poprzedniego. Wszystkie kierunki działań i zadania są próbą poprawy funkcjonowania szkoły i zwiększenia atrakcyjności jej oferty edukacyjnej.

 

Priorytety

 • Wszechstronny        i  harmonijny  rozwój   ucznia   oraz  wyposażenie go   w   niezbędną   wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia.
 • Stwarzanie  uczniom  warunków,  umożliwiających rozwijanie  osobistych zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy.
 • Podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia i wzmacniających właściwe zachowania  uczniów.
  • Kreowanie w środowisku lokalnym pozytywnych emocji wobec szkoły  zachodzących w niej procesów.
  • Systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły i zapewnienie wysokiego standardu usług edukacyjnych.

 

Główne cele

 • Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.
  • Zwiększenie nacisku na zdobywanie przez uczniów kluczowych kompetencji wymaganych w dalszym życiu i edukacji, w zgodzie z nową podstawą programową.
   • Doskonalenie jakości pracy szkoły dzięki ewaluacji wewnętrznej i analizie zewnętrznych badań kompetencji  uczniów.
   • Zapewnienia funkcjonowania szkoły w  zgodzie z przepisami i oczekiwaniami pracowników i rodziców.
    • Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły.
    • Ugruntowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym.

 

 

MODEL ABSOLWENTA

 

Staramy  się wykształcić  i wychować  ucznia:

 • wyposażonego w rzetelną wiedzę i umiejętność wykorzystywania posiadanych wiadomości do rozwiązywania  problemów;
 • potrafiącego świadomie i odpowiedzialnie dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia;
 • społecznie aktywnego, tolerancyjnego, wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka;
 • znającego i stosującego zasady i normy społeczne z poszanowaniem praw człowieka;
  • odpowiedzialnego za podejmowane decyzje;
  • cechującego się wysoką kulturą osobistą, promującego dobro;
  • znającego i szanującego tradycję oraz kulturę własnego narodu, a także innych kultur.

 

Cechy te staramy się osiągnąć poprzez kształtowanie umiejętności:

 • rozumienia  i  refleksyjnego  przetwarzania tekstów;
  • komunikowania  się w języku  ojczystym  i w językach  obcych;
  • myślenia matematycznego i naukowego;
  • obserwacji  empirycznych  dotyczących  przyrody  i społeczeństwa;
  • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;
  • wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
   • planowania i organizowania własnej nauki;
   • pracy zespołowej.

 

3KIERUNKI DZIAŁAŃ SZKOŁY

 

Dydaktyka; wyniki egzaminów zewnętrznych.

Zakładane  cele w  zakresie  poprawy  efektów  kształcenia  i wyników  egzaminów zewnętrznych:

 • umożliwienie dostępu do różnorodnych zajęć dodatkowych;
 • wzmocnienie aktywności uczniów poprzez: realizację projektów edukacyjnych; uczenie przez działanie;
 • promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, aktywnych i ambitnych;
 • systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 • w zajęciach dodatkowych uczestniczy istotna część uczniów;
 • uczniowie  samodzielnie  proponują  i  realizują  projekty edukacyjne;
 • szkoła organizuje zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • wyniki analizy testów próbnych wskazują przyrost wiedzy i umiejętności;
 • szkoła           zdiagnozowana          na średnim poziomie dydaktycznym zewnętrznymi narzędziami badawczym;

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w gimnazjum:

 • monitorowanie realizacji podstawy programowej;
 • analiza  i weryfikacja  szkolnych  programów nauczania
 • modyfikacja oceniania wewnątrzszkolnego w kierunku nauczania kształtującego;
 • dostosowanie treści programowych i sposobów ich realizacji do możliwości uczniów;
 • aktywna praca zespołów ds. Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej;
 • rozwinięcie inicjatyw w kierunku:
 • zachęcania do udziału w konkursach i zawodach oraz promocji osiągnięć uczniów; o zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych;
 • indywidualizacji procesu nauczania i wymagań względem uczniów; o efektywnego poszukiwania nowatorskich form i metod pracy;
 • zwiększenia zaangażowania uczniów w działania związane z certyfikatami, o których przyznanie stara się szkoła;
  • diagnozowanie kompetencji za pomocą testów własnych oraz przygotowanych przez  różne instytucje oświatowe:
  • w klasach III: próbne egzaminy gimnazjalne,
  • w klasach I: diagnoza wstępna, kontrola  postępów (wiedza i  umiejętności z języka polskiego, historii, matematyki);
   • stworzenie warunków sprzyjających realizacji wartościowych projektów edukacyjnych.
   • analiza egzaminów zewnętrznych pod kątem Edukacyjnej Wartości Dodanej;

 

Działalność opiekuńczo-wychowawcza  szkoły

Zakładane cele w zakresie realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych szkoły:

 • udzielanie     wsparcia          w         rozwiązywaniu           problemów      uczniów,         intensyfikacja         kontaktów wychowawca — uczeń — rodzic;
 • propagowanie  zdrowego  stylu  życia,  kultury fizycznej  i  działań proekologicznych;
 • przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
 • kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich;
 • promocja postaw patriotycznych;
 • eliminowanie przejawów agresji, przemocy i demoralizacji;

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 • uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów;
 • w szkole powstają i są realizowane inicjatywy promujące zdrowy tryb życia; inicjatywy te wpływają na postawy uczniów;
 • uczniowie planują i wybierają kierunek dalszego kształcenia, uwzględniając swoje predyspozycje, ambicje  i potrzeby  rynku pracy;
 • uczniowie aktywnie uczestniczą w działaniach Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji, angażują się w różnorodne akcje społeczne;
 • uczniowie  i rodzice  postrzegają  szkołę  i jej  otoczenie jako  miejsce  bezpieczne  i sprzyjające nauce;
 • zmniejsza się odsetek uczniów wagarujących;

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w gimnazjum:

 • prowadzenie zajęć związanych z doradztwem zawodowym;
 • organizacja wycieczek, wyjazdów, rajdów o charakterze rekreacyjno — sportowym;
 • angażowanie  uczniów w akcje,  projekty  i  konkursy  o tematyce proekologicznej;
 • zwiększenie wpływu Samorządu Uczniowskiego na życie szkoły; zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych, wolontariacie i projektach edukacyjnych;
 • zapewnienie uczniom ciekawej oferty kulturalnej;
 • skuteczne stosowanie wspólnie z rodzicami procedur reagowania w przypadkach szczególnych;
 • stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze,
 • szkolenia rodziców w związku z problemami współczesnej młodzieży;
 • ewaluacja  Programu  Profilaktyki  i  Programu Wychowawczego  szkoły;
 • diagnoza  sytuacji  wychowawczej nowych   uczniów   i  stosowanie   jej   w   planowaniu działań wychowawczych;
 • ścisły monitoring wypełniania obowiązku szkolnego;
 • zapewnienie opieki psychologa,
 • spotkania pedagoga z młodzieżą — adekwatnie do potrzeb grupy.

 

 

Baza szkoły

 

Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły (ściśle związane z warunkami finansowymi, w jakich funkcjonuje placówka):

 • utrzymanie budynku szkoły w odpowiednim stanie technicznym;
 • dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia;
 • wzbogacenie wyposażenia szkoły o nowy sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne;

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 • budynek szkolny zapewnia przebywającym w nim osobom bezpieczne i higieniczne warunki  nauki i pracy;
 • szkoła wyposażona w urządzenia i środki dydaktyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz księgozbiór zgodny z potrzebami uczniów i nauczycieli.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w gimnazjum (w ramach posiadanych środków):

 • uzupełnianie  wyposażenia  pracowni  w    pomoce  dydaktyczne,           z          uwzględnienie sprzętu multimedialnego  i oprogramowania;
 • przeprowadzenie  remontów głównych  i  bieżących w obrębie  budynku  szkoły;
 • racjonalne     gospodarowanie         zasobami         finansowymi,  poszukiwanie  dodatkowych źródeł finansowania;
 • budowa radiowęzła szkolnego;
 • zakup brakującego sprzętu sportowego;
 • systematyczne powiększanie księgozbioru biblioteki szkolnej;
 • dostęp uczniów do wody pitnej

 

 

Organizacja i zarządzanie szkołą

 

Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły:

 • zapewnienie łatwego dostępu do dokumentów szkolnych;
 • ujednolicenie dokumentacji wykorzystywanej przez nauczycieli;
 • wspólne planowanie przez Radę Pedagogiczną działań podejmowanych w szkole;
 • włączanie w prace nad tworzeniem dokumentacji szkolnej rodziców;
 • usprawnienie komunikacji z rodzicami.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 • rodzice współpracują z RP w zakresie wytyczania kierunków pracy szkoły oraz realizacji konkretnych działań na rzecz uczniów;
 • ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli;
 • wewnętrzne prawo jest znane przez uczniów, rodziców i nauczycieli; dostęp do niego jest ułatwiony, dzięki publikacji na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej.
 • funkcjonuje sprawny przepływ wiadomości na linii szkoła — rodzic;
  • propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu działań szkoły.  Zadania  do realizacji i działania  podejmowane  w  szkole:
  • publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej; zapewnienie dostępu do aktualnych informacji dla rodziców;
  • utworzenie elektronicznej bazy dokumentów wykorzystywanych przez nauczycieli;
  • monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego;
  • monitorowanie spójności dokumentów szkolnych;
   • włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach uczniów, szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i oczekiwanej pomocy rodziców, wspólna ocena działań);

 

Budowanie  pozytywnego  klimatu  w  placówce;  funkcjonowanie  szkoły  w  środowisku  lokalnym.

Zakładane cele w zakresie poprawy atmosfery panującej w szkole i wytworzenia pozytywnego obrazu jej działań w środowisku lokalnym:

 • budowanie prawidłowych relacji między nauczycielami i uczniami;
 • rozwijanie współpracy między członkami RP;
 • rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły;
 • ugruntowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 • współpraca między nauczycielami korzystnie oddziałuje na atmosferę panującą w szkole i wpływa na wzrost efektywności działań;
 • udział uczniów w imprezach  kulturalnych,  akcjach  charytatywnych,  konkursach  i  uroczystościach jest  zauważany  i doceniany;
 • elementem tradycji szkoły staje się święto szkoły, prezentacja osiągnięć uczniów;
 • rodzice włączają się czynnie w bieżącą działalność szkoły;
 • efekty rekrutacji świadczą o zaufaniu do oferty proponowanej przez szkołę.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w gimnazjum:

 • uczenie  kulturalnego  zachowania   w  różnych  sytuacjach,
 • budowanie więzi i relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami przez organizację wspólnych wyjazdów;
 • czynne włączanie się szkoły w lokalne inicjatywy o charakterze kulturalnym, profilaktycznym, sportowym
 • promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach  w  lokalnych mediach;
 • analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym, np. monitorowanie  wyników  rekrutacji, ankiety dla rodziców i uczniów.
 • lansowanie modelu pracy opartego o zespoły koleżeńskie;
 • konsekwentne stosowanie wobec uczniów wymagań ustalonych w regulaminach i Statucie szkoły;
 • gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania oraz planowania oferty edukacyjnej
 • istotny  udział rodziców i  uczniów w redagowaniu strony  internetowej   szkoły.
 • promocja aktywności rodziców i środowiska lokalnego na rzecz szkoły.

 

Kadra szkoły

Zakładane cele w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej:

 • dobór            kierunków       doskonalenia   z          uwzględnieniem         zmieniających się        przepisów prawa oświatowego;
 • nastawienie na doskonalenie całych zespołów, zarówno przez firmy zewnętrzne, jak i WDN;
 • doskonalenie i wzbogacanie kwalifikacji w miejscu wykonywania obowiązków służbowych.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym  obszarze:

 • nauczyciele proponują i przedstawiają dyrektorowi propozycje doskonalenia własnego na dany rok szkolny lub dłuższy okres;
 • dyrektor wspiera nauczycieli poprzez organizację szkoleń zgodnie z potrzebami ;
 • dyrektor zapewnia środki budżetowe na cele związane z powiększaniem kwalifikacji zgodnie z planem finansowym.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w gimnazjum:

 • określenie skali ważności problemów; ustalenie kolejności ich rozwiązywania;
 • opracowanie i wdrażanie planu doskonalenia nauczycieli;
 • skonfrontowanie rozpoznanych problemów z kompetencjami kadry w zakresie ich rozwiązywania; określenie potrzeb szkoleniowych;
 • sformułowanie problemów szkoły wymagających rozwiązania na podstawie diagnozy istniejącej sytuacji.

 

 

PLAN PRACY  PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO

W OLESZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 1. I.            Nauczanie
 2. Podniesienie jakości nauczania i kształcenia w aspekcie wykorzystania wyników sprawdzianu i egzaminów  zewnętrznych.
 3. Stosowanie nowoczesnych  metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem metody  projektu.
 4. Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych  rozbudzających rozwijających zainteresowania uczniów.
 5. Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w nauce w ramach
  1. Godzin „karcianych”
  2. Zajęć  świetlicowych
  3. Zajęć  rewalidacyjnych
  4. Praca z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  5. Systematyczna praca z  uczniem zdolnym.
  6. Realizacja tematyki antydyskryminacyjnej.
  7. Konsekwentne wdrażanie strategii motywowania uczniów do nauki oraz wspierania rodziców w aktywizowaniu  dzieci.
   1. Spotkania z absolwentami
   2. Szkolenia dla rodziców i inne.

 

 1. II.            Wychowanie:
 2. Realizacja  Programu            wychowawczego        szkoły w oparciu o  sprawdzone metody pracy wychowawczej we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 3. Systematyczna realizacja szkolnego programu profilaktyki..
 4. Wspieranie uczniów w wyborze ścieżki kariery zawodowej,
 5. Promocja wartości, którym był wierny Patron gimnazjum.

 

 1. III.            Opieka:
 2. Praca świetlicy według Rocznego planu pracy.
 3. Zagospodarowanie   czasu  wolnego           uczniów   poprzez  organizowanie     dodatkowych  zajęć: w ramach, kół przedmiotowych, projektów oraz zajęć sportowych.
 4. Organizowanie zawodów sportowych i zajęć świetlicowych dla uczniów w czasie wolnym od zajęć.
 5. Zapewnianie bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych, modyfikacja rejonów dyżurów oraz regulaminu dyżurów.
 6. Dożywianie uczniów oraz stały monitoring dowozów uczniów do szkoły.
 7. Dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów.
 8. System  stypendialny.

 

 1. IV.            Doskonalenie zawodowe nauczycieli:
 2. Szkolenie  wewnątrzszkolne  na poziomie  RP  i zespołów  nauczycieli
 3. Udział nauczycieli w szkoleniach oferowanych przez instytucje edukacyjne.
 4. prenumerowanie czasopism i broszur specjalistycznych dla nauczycieli.
 5. Dbałość o poziom pracy zespołów przedmiotowych w szkole jako podstawową formę dokształcania  nauczycieli.

 

 1. V.            Warunki pracy i nauki
 2. Stałe uzupełnianie sprzętu szkolnego - pozyskiwanie środków.
 3. Stała współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie zgłaszania potrzeb na pomoce dydaktyczne, pozyskiwanie sponsorów.

 

 1. VI.            Zarządzanie szkołą:
 2. Doskonalenie organizacji zarządzania szkołą przy współpracy z Radą Pedagogiczną Radą Rodziców i uczniami - zapewnienie skutecznych form obiegu informacji (zarządzenia, informacje, spotkania), wypracowanie nowych form sprawowania kontroli.
 3. Systematyczne          informowanie  nauczycieli  o zmianach         prawa  oświatowego, zapewnienie odpowiednich materiałów szkoleniowych.
 4. Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i  realizacji zadań statutowych szkoły.

 

 

MONITORING  REALIZACJI  PLANU DZIAŁAŃ

Wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach, służyć będą jako podstawa do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w  przyszłości.

 

System mierzenia jakości  pracy szkoły:

 • okresowa kontrola dokumentacji szkolnej — co najmniej 2 razy w ciągu roku;
 • obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli — według harmonogramu ustalonego we wrześniu każdego roku;
 • kontrola realizacji godzin z Karty Nauczyciela — zgłoszenia zajęć, sprawozdania 2 razy w ciągu roku;
 • kontrola realizacji podstawy programowej — na bieżąco; sumarycznie dwa razy w roku
 • przekazywanie          sprawozdań    z          działalności     opiekuńczo- ychowawczej     — na zebraniach podsumowujących 2 razy w ciągu roku;
 • spotkania   członków   zespołu  wychowawczego  z pedagogiem i   psychologiem   w  sprawie rozwiązywania bieżących problemów — wg potrzeb;
 • przeprowadzenie badań wśród dzieci, rodziców i nauczycieli celem pozyskiwania informacji o rezultatach  wprowadzanych  przedsięwzięć.
 • analiza zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego — wg potrzeb.
 • Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 • Ewaluacja wewnętrzna.
 • Wspomaganie nauczycieli.
 • Prowadzenie Kroniki szkoły i szkolnej strony internetowej.

 

Koncepcja pracy szkoły/ roczny plan pracy na rok szkolny 2015/2016 jest otwarty na zamiany i w razie potrzeby modyfikowany we współpracy z nauczycielami, uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły.


ZAŁĄCZNIKI

 

 1. ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 (kalendarz,
  1. PLAN WYCIECZEK I DYSKOTEK SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016
  2. PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
  3. PLAN PRACY ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH, PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO
  4. PLAN PRACY OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ
  5. PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
  6. PLAN PRACY ŚWIETLICY
  7. PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
  8. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO
  9. PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
  10. PROGRAM WYCHOWAWCZY
  11. PROGRAM PROFILAKTYKI

 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego

w Oleszycach

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września

2.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

do 15 września (16 września)

3.

Przedstawienie organizacji zajęć wynikających z art. 42 KN

do 15 września

4.

Przyjęcie projektów planu rozwojowego nauczyciela

do 15 września

5.

Przyjęcie pisemnych deklaracji, z którego języka obcego uczeń będzie zdawał egzamin gimnazjalny

do 30 września

6.

Zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego

do 30 września

7.

Poinformowanie nauczycieli, uczniów i rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

do 30 września

8.

Dzień Edukacji Narodowej (środa)

14 października

9.

Zebranie zaświadczeń z PPP w celu dostosowania warunków i form egzaminów zewnętrznych

do 15 października

10.

Wewnątrzszkolny konkurs z przedmiotów przyrodniczych

luty  lub inny termin podany przez zespół z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem

11.

Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy (niedziela)

1 listopada

12.

Święto szkoły (czwartak)

12 listopada

13.

Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada

14.

Przygotowanie i przekazanie do OKE listy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego

do 30 listopada

15.

Andrzejki szkolne

listopad

16

Zimowa przerwa świąteczna

22 – 3 stycznia

17.

Święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy (środa)

6 stycznia

18

Wewnątrzszkolny konkurs z języka angielskiego

styczeń lub inny termin podany przez zespół z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem

19.

Ferie zimowe

15 lutego – 28 lutego

20.

Półroczne rozliczenie dodatkowych godzin zajęć nauczycieli wynikających z art. 42 KN

do 31 stycznia

21

Choinka szkolna

styczeń

22.

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego

do 21 marca

23.

Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 marzec

24.

Wewnątrzszkolny konkurs z matematyki

Wewnątrzszkolny konkurs z historii i wos-u

marzec lub inny termin podany przez zespół z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem

25.

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

18 kwietnia

26.

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza

19 kwietnia

27.

Egzamin gimnazjalny – część językowa

20 kwietnia

28.

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

do 30 kwietnia

29

Wewnątrzszkolny konkurs z języka polskiego

grudzień lub inny termin podany przez zespół z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem

30.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja

31.

Wewnętrzne badanie wyników
nauczania z wybranych przedmiotów

maj

32.

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych

do 17 maja

33.

Podanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, który będzie obowiązywał w przyszłym roku szkolnym

do 24 czerwca

34.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca

35.

Dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu

do 30 czerwca

36.

Ferie letnie

24 czerwca –

31 sierpnia

37.

Próbne egzaminy gimnazjalne

luty,

marzec - rekolekcje

38

Dni dodatkowo wolne od zajęć

8 września, 18, 19,20 kwietnia 2016 r., 2 maja, 27 maja 2016 r.

 

 

 

 

CZYNNOŚCI DODATKOWE NAUCZYCIELI

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO
w OLESZYCACH w roku szkolnym 2015/2016

 

Lp.

Czynność do wykonania

Odpowiedzialny

1.

Dekoracja korytarza - I piętro

(stary budynek)

Klasa: III a

(pod opieką wychowawcy)

2.

Dekoracja korytarza – I piętro

(nowy budynek)

Klasa: II c, II a

(pod opieką wychowawców)

3.

Dekoracja korytarza – II piętro

(stary budynek )

Klasa: I a, I b

(pod opieką wychowawców)

4.

Dekoracja korytarza – II piętro

(nowy budynek)

Klasa: III c, biblioteka szkolna

(pod opieką wychowawców)

5.

Dekoracja korytarza – parter (stary budynek) – Kącik Patrona

Klasa:, III b i II b

(pod opieką wychowawców)

6.

Dekoracja – sala 126

Świetlica szkolna

7.

Dekoracja aktualności szkolne korytarz – parter (nowy budynek)

Samorząd Szkolny

8.

Dekoracje podczas uroczystości szkolnych lokalnych

R. Kisała, świetlica szkolna

9.

Opieka nad Samorządem Szkolnym

wybory

10.

Oprawa multimedialna uroczystości

Zdzisław Błaż

11.

Pomoc w Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Chętni nauczyciele i uczniowie

12.

Prowadzenie „Kroniki Szkoły”

B. Brzyska, A. Buksak

J. Guszta (wykonywanie zdjęć)

13.

Organizacja szkolnych, gminnych

i powiatowych zawodów sportowych

(zorganizowanie dnia sportu)

M. Zdeb-Kwiatkowska, M. Zadworny, A. Czuwara,

M. Różański

14.

Oprawa muzyczna, taneczna szkolnych i gminnych uroczystości

A. Woszczak, M. Jezuit,

15.

Rozprowadzanie i umożliwienie obrotu używanymi podręcznikami; podręczniki wieloletnie

B. Brzyska, A. Buksak

16.

Akcja charytatywna „Pomoc niepełnosprawnym”

B. Nepelska – Walicka,

D. Harasymowicz, Z. Błaż,

M. Różański, D. Mulińska,

J. Guszta, Magdalena Żaczek

17.

Konkurs „Palmy Wielkanocnej”

R. Kisała,

18.

Akcja ekologiczne np.„Sprzątanie świata”

Z. Tymcio – Żolnierz

J. Biała

19.

Andrzejki i Choinka szkolna

Wychowawcy klas; nauczyciele

20.

Dekoracje w klasach

Samorządy klasowe, wychowawcy klas, świetlica szkolna

21.

Akcje charytatywne: „Góra grosza” i inne

A. Hamułka – Bosak

T. Furgała, chętni nauczyciele

22.

Akcja „Młodość bez nałogów”, „Szkoła bez przemocy”

(klasy I-e i II-ie)

B. Nepelska - Walicka,  wychowawcy klas

23.

Opieka nad pracowniami internetowymi

J. Guszta

24.

Opieka nad gazetka „Sukcesy uczniów”

(tablica – I piętro nad szafkami)

Opiekun Samorządu Szkolnego

25.

Opieka nad tablicą „Wydarzenia z życia szkoły”

B. Brzyska,
J. Guszta (wykonywanie zdjęć)

27.

Opieka nad „Tablicą rekordów”, sukcesów sportowych

 

M. Zdeb-Kwiatkowska, M. Zadworny, A. Czuwara,
M. Różański

28.

Opieka nad Biblioteką szkolną ICM i czytelnią

B. Brzyska, A. Buksak

J. Guszta

29.

Opieka nad pocztem sztandarowym

A. Woszczak

30.

Analiza próbnego i właściwego egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej

Zespół humanistyczny

31.

Analiza próbnego i właściwego egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno - przyrodniczej

Zespół matematyczno – przyrodniczy

32.

Analiza próbnego i właściwego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

Zespół językowy

33.

Wewnątrzszkolne konkursy przedmiotowe tematyczne i inne

Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych i członkowie

34.

Organizacja wycieczek dla uczniów , wyjazdów poznawczo – krajoznawczych, kulturalnych i innych

 

Poszczególni nauczyciele - wychowawcy

35.

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, konsultacji, kół zainteresowań

Poszczególni nauczyciele

36.

Preorientacja zawodowa

B. Nepelska – Walicka przy współpracy z odpowiednimi instytucjami

37.

Komisja stypendialna

B. Nepelska – Walicka,

B. Goraj, D. Harasymowicz

38.

Zespół do spraw Programu Profilaktyki

Przew. ,B. Nepelska -Walicka

Członkowie: Wychowawcy klas

39.

Zespół do spraw Programu Wychowawczego

Przew. B. Nepelska -Walicka

Członkowie: Wychowawcy klas

40.

Przygotowanie materiałów do strony internetowej (bieżące informacje – aktualności)

A. Buksak, B. Brzyska,

M. Żaczek, nauczyciele odpowiedzialni za organizacje wydarzenia

42.

Oprawa mszy świętych podczas uroczystości

s. Stanisława

43.

Przygotowanie hali do uroczystości szkolnych

Świetlica szkolna, nauczyciele wychowania – fizycznego

44.

Zespól ds. ewaluacji wewnętrznej

B. Goraj, D. Harasymowicz, A. Jabłońska-Kurdziel, K. Bąk

45.

Współpraca z bibliotekami

nauczyciele bibliotekarze

46.

Współpraca z instytucjami pozarządowymi

chętni nauczyciele

47.

Promocja szkoły w środowisku

wszyscy nauczyciele

48.

Festiwal nauki i sportu

zespoły przedmiotowe

49.

Zespół ds. ewaluacji statutu

M.  Żaczek, Z. Błaż, J. Guszta

50.

Komisja zdrowotna

M. Żaczek, Z. Tymcio-Żołnierz, A. Woszczak

51.

Przygotowanie sali zebrań rady pedagogicznej (123)

K. Bąk, A. Czuwara,
T. Furgała

52.

Inne podjęte z własnej inicjatywy

chętni nauczyciele

 

 

 

ORGANIZACJA UROCZYSTOŚĆI SZKOLNYCH

w PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Orła Białego

w OLESZYCACH

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

Lp.

Uroczystość szkolna

Odpowiedzialni

1.

Dzień Nauczyciela

I a, II c wspomaga samorząd szkolny, nauczyciele bibliotekarze, zespół taneczny i wokalny

2.

Święto Szkoły

Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę

III a II a, I b wspomagają nauczyciele bibliotekarze, zespół taneczny i wokalny

(koncert pieśni patriotycznych i żołnierskich z udziałem publiczności)

3.

Akademia z okazji Święta Bożego Narodzenia

Samorząd Szkolny

4.

Rocznica Konstytucji 3 Maja

I c, II b wspomagają nauczyciele bibliotekarze, zespół taneczny i wokalny

5.

Zakończenie roku szkolnego

III b, III c wspomaga samorząd szkolny, zespół taneczny i wokalny

6.

Uroczystości rocznicowe
na Horaju

Samorząd szkolny, wyznaczone klasy i nauczyciele

 

Uwaga:

Przygotowanie uroczystości szkolnych koordynuje samorząd szkolny.

 

 

Plan wycieczek i dyskotek

na rok szkolny 2015/2016

 

Wycieczki przedmiotowe:

 

 • wyjazdy na lodowisko
 • wyjazdy na basen
 • wyjazdy do kina i teatru
 • wycieczki do Muzeum w Lubaczowie
 • wycieczki na ścieżkę ekologiczno – dydaktyczną

„Na Laszce”

 • Marsz Pamięci – wywózki mieszkańców wsi Miłków
 • wyjścia plenerowe – obserwacja przyrody
 • wyjścia do lokalnych miejsc pamięci
 • wyjścia do instytucji kulturalnych
 • wyjścia do biblioteki miejskiej
 • wyjścia do szkół ponadgimnazjalnych

 

Wycieczki krajoznawczo – turystyczne według potrzeb i możliwości uczniów

 

Harmonogram dyskotek:

 

Miesiąc

Organizator

Odpowiedzialni za organizacje i przebieg

Wrzesień

Samorząd szkolny

Opiekun Samorządu Szkolnego

Październik

Klasy III

Wychowawcy klas

Styczeń

Klasy II

Wychowawcy klas

Maj

Klasy I

Wychowawcy klas

Czerwiec

Samorząd Szkolny

Opiekun Samorządu Szkolnego

 

 

Informacja o dniach dodatkowo wolnych

w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

w roku szkolnym 2015/2016

Podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.)

W roku szkolnym 2015/2016 dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

- 8 września 2015 r. (wtorek),

-  18, 19, 20 kwietnia 2016 r. – egzamin gimnazjalny (wtorek, środa, czwartek),

- 2 maja 2016 r. (poniedziałek)

-27 maja 2016 r. (piątek po Bożym Ciele),

W dniach tych zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze.

Informuję, że są to dni wolne dla uczniów.