Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Szkolny System Oceniania

Drukuj PDF

Wewnątrzszkolne ocenianie

 § 1

Przepisy ogólne 

 1. W gimnazjum stosuje się zasady oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem, które jest oparte na rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku określającego „Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych" (z późn. zmianami). Wewnątrzszkolne ocenianie reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów wewnątrzszkolnych.
 2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

 § 2

 1. Ocenianiu podlegają:

1)           osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)           zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez  nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)     wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)     wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§ 3 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)           informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)           udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)           motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)           dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)           umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6)           udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 

2a. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)           formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)           ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)           ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej § 7;

4)           przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 11;

5)           ustalanie rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 7;

6)           ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)           ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 4 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym spotkaniu informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)           wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)           sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)           warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, które szczegółowo określa ust. 2;

4)           możliwości odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, którą szczegółowo określa § 12;

2.  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1)     uczeń może otrzymać z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych wyższą od przewidywanej ocenę roczną, jeśli:

a)   zgłosi nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia chęć poprawy tej oceny w okresie nie dłuższym niż tydzień od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej;

b)   spełni wymagania na ocenę programowo wyższą w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;

c)   ocena śródroczna jest wyższa od oceny przewidywanej;

d)   zgodnie z terminem określonym w statucie poprawiał oceny ze sprawdzianów lub prac klasowych.

2)     procedura określona w podpunkcie 1) może być przeprowadzona:

a)   na piśmie w formie kontraktu między nauczycielem i uczniem lub jego rodzicami,

b)   ustnie w formie kontraktu między nauczycielem i uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami),

3)     niedotrzymanie przez ucznia warunków i trybu określonych w podpunkcie 1) i 2) powoduje ustalenie oceny rocznej takiej jak przewidywana,

4)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej, z materiału obowiązującego w danym roku szkolnym, dostosowując poziom wymagań edukacyjnych do oceny, o którą ubiega się uczeń.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym spotkaniu informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)           warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2)           warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidy­wana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, które szczegółowo określa ust. 4,

3)     skreślony;

4)     możliwości odwołania od rocznej oceny zachowania, którą szczegółowo określa § 12,

5)     wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje  uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

 1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

1)     uczeń może otrzymać z zachowania wyższą od przewidywanej ocenę roczną, jeśli:

a)   zgłosi wychowawcy klasy chęć poprawy tej oceny w okresie nie dłuższym niż trzy dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej,

b)   spełni warunki poprawy oceny zachowania określone przez wychowawcę klasy ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów niezbędnych do uzyskania wyższej oceny z zastrzeżeniem podpunktu 4),

c)   ocena śródroczna jest wyższa od oceny przewidywanej;

2)     procedura określona w podpunkcie 1) może być zawarta:

a)   na piśmie w formie kontraktu między nauczycielem i uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami),

b)   ustnie w formie kontraktu między nauczycielem i uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami),

3)           niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w podpunkcie 1) i 2) powoduje ustalenie oceny rocznej takiej jak przewidywana;

4)           w przypadkach czynów nagannych dużej wagi wychowawca klasy może podjąć decyzję, iż ze względu na zbyt krótki czas, jaki pozostałby na uzyskanie pewności co do trwałych pozytywnych zmian w zachowaniu ucznia, nie ma w praktyce możliwości uzyskania przez ucznia oceny zachowania wyższej niż przewidywana jeszcze w tym roku szkolnym.

 1. W przypadku drastycznego łamania zasad określonych w wymaganiach  WSO przewidywana klasyfikacyjna roczna ocena zachowania może ulec obniżeniu.

§ 5

 Uczniowie z opinią lub orzeczeniem

 1. Wymagania edukacyjne, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 1, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)     posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2)     posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3)     posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4)     nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5)     posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem i po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek rodziców.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia:

1)     z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

2)     z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 2. 6.                Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 3. 7.                W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 6, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego;
 6. 10.         W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 6

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego  

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę.
 3. Nauczyciele informują uczniów o sprawdzianach i zadaniach klasowych tydzień przed planowanym terminem. W tygodniu uczeń może pisać najwyżej dwa sprawdziany lub zadania klasowe (nie więcej niż jeden w ciągu dnia).
 4. Poprawa i ocena sprawdzianów i zadań klasowych przez nauczyciela powinna nastąpić najpóźniej do dwóch tygodni od ich napisania.
 5. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.
 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne, prace kontrolne, dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom:

1)     prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji;

2)     rodzice mogą otrzymać prace pisemne do wglądu u nauczycieli uczących poszczególnych zajęć edukacyjnych:

a) na ogólnych zebraniach z rodzicami;

b) w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 1. Oceny niedostateczne, dopuszczające i dostateczne uzyskane z zadań klasowych lub sprawdzianów mogą być poprawione. Obie oceny są wpisywane do dziennika. Ocena z pracy poprawkowej nie podlega poprawie.
 2. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub zadaniu klasowym powinien go pisać w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 3.  W półroczu z danego przedmiotu uczeń powinien otrzymać nie mniej niż 2*n+1 ocen, gdzie n oznacza liczbę godzin w tygodniu z przedmiotu.
 4. W pierwszy dzień nauki po następujących przerwach świątecznych (1 listopada, zimowa przerwa świąteczna, 6 stycznia, wiosenna przerwa świąteczna, 1-3 maja, Boże Ciało) i wycieczce pytani są tylko chętni do odpowiedzi.
 5. Na ferie i przerwy świąteczne nie zadaje się prac domowych.
 6. Po śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej oceny wpisywane są na drugie półrocze.
 7. Jeden raz w półroczu każdy uczeń może zgłosić nie przygotowanie do lekcji z danego przedmiotu (każda inna różna od jeden ilość zgłoszeń jest to wewnętrzna umowa między nauczycielem a uczniami). Od momentu ustalenia przewidywanych ocen śródrocznych i rocznych uczniowie nie mogą zgłosić nie przygotowania.

14.a Uczniowie nie mogą zgłaszać nie przygotowania na lekcjach powtórzeniowych.

 1. Wywiadówki będą organizowane : 1 spotkanie -  wrzesień, 2 spotkanie - połowa I półrocza, 3 spotkanie - po zakończeniu I półrocza, 4 spotkanie – miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, dodatkowo dla uczniów klas trzecich – miesiąc przed egzaminem gimnazjalnym i  inne według potrzeb.
 2. Sposoby informowania Rodziców o efektach pracy ich dzieci:

1)      kontakty bezpośrednie nauczyciela (wychowawcy) z rodzicami:

a)zebrania ogólnoszkolne,

b)zebrania klasowe,

c)indywidualne rozmowy po telefonicznym, pisemnym lub przez ucznia wezwanie rodzica

d)zapowiedziana wizyta w domu ucznia,

e)organizowanie zgodnie z harmonogramem (podanym do wiadomości uczniów i rodziców)    konsultacji dla rodziców,

2 ) kontakty pośrednie:

a)rozmowa telefoniczna,

b)korespondencja listowna,

c)adnotacja w zeszycie przedmiotowym,

d)adnotacja w dzienniku lekcyjnym (do wglądu podczas zebrań z rodzicami).

 § 7 

Skala ocen  

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne;

b) końcowe.

1a. Przy ocenianiu  bieżącym dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych znaku „+” lub „—”, z zastrzeżeniem stopnia celującego i niedostatecznego.

 1. Oceny z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:

1)           stopień celujący — 6;

2)           stopień bardzo dobry — 5;

3)           stopień dobry — 4;

4)           stopień dostateczny — 3;

5)           stopień dopuszczający — 2;

6)           stopień niedostateczny— 1.

2a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5.

2b. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

 1. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)           wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)           postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)     dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)           dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)           dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)           godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)           okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:

1)           wzorowe;

2)           bardzo dobre;

3)           dobre;

4)           poprawne;

5)           nieodpowiednie;

6)     naganne.

6a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 1. W dzienniku lekcyjnym wychowawca klasy co miesiąc ocenia ucznia zgodnie z ust. 5.
 2. W przypadku sprawdzianów pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na oceny cyfrowe według kryteriów:

ocena celująca – 100 % plus zadania dodatkowe,

ocena bardzo dobra – 100% - 91%,

ocena dobra – 90% - 75%,

ocena dostateczna – 74% - 51%,

ocena dopuszczająca – 50% - 31 %,

ocena niedostateczna – 30% - 0%.

 §8 

Wymagania na poszczególne oceny z zachowania

 1. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:

1)     osiąga maksymalne stopnie w nauce i w sporcie w stosunku do swoich możliwości;

2)     osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu,  województwa w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp..;

3)     zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie prac i zadań;

4)     systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i inne zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień;

5)     jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością do otoczenia;

6)     zawsze:

a)   dba o swój schludny wygląd i higienę osobistą,

b)   nosi odpowiedni codzienny strój szkolny,

c)   podczas uroczystości szkolnych ubrany jest w odświętny strój szkolny,

d)   przestrzega Statutu gimnazjum, szkolnych przepisów i innych zarządzeń,

7)     dba o piękno i kulturę mowy ojczystej;

8)     w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, chętnie pomaga innym, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;

9)     zawsze dostosowuje się do całkowitego zakazu przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazu i dźwięku podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

10) wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, a także wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków;

11) uczeń nie naraża siebie i kogoś innego na niebezpieczeństwo w sposób świadomy  lub przez swe zaniedbanie, stara się przewidywać zagrożenia;

12) uczeń nie tylko sam nie używa tytoniu, alkoholu, substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze i in.) ale też próbuje przeciwdziałać wpadaniu innych w uzależnienia, odwodzi ich od tego i wspomaga w unikaniu uzależnień włączając się w działalność profilaktyczną.

 1. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

1)     osiąga bardzo dobre stopnie w nauce i w sporcie w stosunku do swoich możliwości;

2)     bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp..;

3)     dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie prac i zadań;

4)     regularnie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i inne zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień;

5)     jest zawsze taktowny,  prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością do otoczenia;

6)     dba o swój schludny wygląd i higienę osobistą, nosi odpowiedni codzienny strój szkolny, podczas uroczystości szkolnych ubrany jest w odświętny strój szkolny (zdarzyło się mu raz zapomnieć);

7)     dba o piękno i kulturę mowy ojczystej;

8)     w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, chętnie pomaga innym, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;

9)     dostosowuje się do całkowitego zakazu przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazu i dźwięku podczas zajęć organizowanych przez szkołę (zdarzyło się mu raz złamać zakaz);

10) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu  była rzeczowa i nacechowana życzliwością;

11) przestrzega Statutu gimnazjum, szkolnych przepisów i innych zarządzeń;

12) uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i innych, potrafi zapobiegać sytuacjom ryzykownym,  a gdy taka nastąpi w znacznym stopniu minimalizować jej skutki;

13) uczeń nie używa tytoniu, alkoholu, substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacz  i in.), włącza się w akcje i działalność na rzecz przeciwdziałania tym zjawisko.

 1. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

1)     osiąga dobre wyniki w nauce i w sporcie w stosunku do swoich możliwości;

2)     zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania;

3)     dba o rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań;

4)     ma niewielką liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień (łącznie do 10);

5)     jest zwykle taktowny, grzeczny, życzliwie usposobiony, a w rozmowie stara się o zachowanie kultury słowa;

6)     przeważnie dba o swój schludny wygląd i higienę osobistą, nosi odpowiedni codzienny strój szkolny, podczas uroczystości szkolnych ubrany jest w odświętny strój szkolny (zdarzyło się mu dwa razy zapomnieć);

7)     stara się dbać o piękno i kulturę mowy ojczystej;

8)     postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych, szanuje własną i cudzą pracę pomaga innym, angażuje się w pracy na rzecz zespołu;

9)     dostosowuje się do całkowitego zakazu przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazu i dźwięku podczas zajęć organizowanych przez szkołę (zdarzyło się mu dwa razy złamać zakaz);

10) wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania;

11) uczeń nie naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo w sposób świadomy, jednak nie zwraca uwagi na możliwe zagrożenia, ani nie stara się ich przewidywać;

12) )uczeń nie używa tytoniu, alkoholu ani substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze i in.), ale nie przeciwdziała uzależnieniu innych.

 1. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

1)     osiąga przeciętne wyniki w stosunku do swoich możliwości;

2)     czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łącznie do 15);

3)     nie zawsze jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskanie przeciętnych wyników w nauce i sporcie;

4)     bywa nietaktowny, zdarzyło mu się (2, 3 razy) nie zapanować nad emocjami i używać niezbyt kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji;

5)     stara się dbać o swój schludny wygląd i higienę osobistą, nosi odpowiedni codzienny strój szkolny (zdarza mu się być ubranym niezgodnie z określonym w § 3 rozdz. IV strojem uczniowskim), podczas uroczystości szkolnych stara się być ubranym w odświętny strój szkolny;

6)     nie zawsze dba o piękno i kulturę mowy ojczystej (zdarza mu się używać wulgaryzmów);

7)     nie zawsze przestrzega zasady uczciwości i reaguje na ewidentne przejawy zła, nie wykazuje dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, uchyla się od prac na rzecz zespołu;

8)     zwykle dostosowuje się do całkowitego zakazu przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazu i dźwięku podczas zajęć organizowanych przez szkołę (zdarzyło się mu trzy razy złamać zakaz);

9)     wziął udział w projekcie edukacyjnym, współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu;

10) uczeń przeważnie przestrzega Statutu gimnazjum, szkolnych przepisów i innych zarządzeń;

11) uczniowi zdarza się zachowywać w sposób narażający siebie lub inną osobę na niewielkie zagrożenie, ale reaguje na zwracanie mu uwagi;

12) uczniowi zdarzyło się palenie tytoniu, próbowanie alkoholu lub kontakt z substancjami psychoaktywnymi (narkotykami, dopalaczami lub innymi), ale dostrzegł związane z tym zagrożenia i gotów jest zerwać z taką sytuacją.

 1. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

1)     osiąga za niskie wyniki w stosunku do swoich możliwości;

2)     często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łącznie powyżej 20);

3)     nie jest zainteresowany samorozwojem, ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce i sporcie;

4)     jest nietaktowny, jest agresywny (wszczyna bójki i awantury);

5)     zdarza mu się nie nosić odpowiedniego codziennego stroju szkolnego (nie miał cztery razy), nie dba o higienę osobistą, nie przywiązuje wagi do odświętnego stroju szkolnego;

6)     nie dba o piękno i kulturę mowy ojczystej, używa wulgaryzmów, nie reaguje na wielokrotne uwagi pracowników szkoły i rodziców o jego złym zachowaniu;

7)     nie przestrzega zasad uczciwości, jest obojętny wobec zła, często sam jest jego źródłem, nie szanuje godności własnej i innych (zdarza mu się palić papierosy, używać napojów alkoholowych);

8)     nie dostosowuje się do całkowitego zakazu przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazu i dźwięku podczas zajęć organizowanych przez szkołę (zdarzyło się mu cztery razy złamać zakaz);

9)     często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub  odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego;

10) uczeń nie przestrzega Statutu gimnazjum, szkolnych przepisów i innych zarządzeń;

11) uczniowi zdarza się prowokowanie sytuacji niebezpiecznych, nie słucha ostrzeżeń i zakazów;

12) uczeń poddaje się nałogowi (palenie papierosów, picie alkoholu, kontakt z substancjami psychoaktywnymi np. narkotyki, dopalacze lub inne) i nie znajduje w sobie woli zerwania z nim.

 1. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

1)     osiąga zdecydowanie za niskie wyniki w stosunku do swoich możliwości;

2)     nie uczęszcza na lekcje (wagaruje);

3)     nie jest zainteresowany samorozwojem;

4)     jest nietaktowny,  jest agresywny (wszczyna bójki i awantury);

5)     zdarza mu się nie nosić odpowiedniego codziennego stroju szkolnego, nie dba o higienę osobistą, nie przywiązuje wagi do odświętnego stroju szkolnego;

6)     nie dba o piękno i kulturę mowy ojczystej, używa wulgaryzmów, nie reaguje na wielokrotne uwagi pracowników szkoły i rodziców o jego złym zachowaniu;

7)     nie przestrzega zasad uczciwości, jest obojętny wobec zła, często sam jest jego źródłem, nie szanuje godności własnej i innych (pali papierosy, używa napojów alkoholowych, kradnie – co stwierdzono ponad wszelką wątpliwość);

8)     unika lub odmawia jakichkolwiek działań na rzecz innych lub zespołu;

9)     nie dostosowuje się do całkowitego zakazu przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazu i dźwięku podczas zajęć organizowanych przez szkołę (zdarzyło się mu pięć i więcej razy złamać zakaz);

10) nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna;

11) uczeń w sposób nagminny łamie zasady zawarte w Statucie gimnazjum, szkolnych przepisach i innych zarządzeniach;

12) uczeń wszczyna bójki, siłą rozstrzyga wszelkie konflikty i w sile widzi sposób na załatwianie sporów, stanowi zagrożenie dla innych uczniów;

13) uczeń korzysta z używek ( tytoń, alkohol, substancje psychoaktywne) i wcale tego nie ukrywa, wręcz przeciwnie, manifestuje swoją „niezależność” i zachowuje się prowokacyjnie.

 1. Zachowanie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym podlega jedynie wartościowaniu pozytywnemu.

1)     Oceniane są następujące działania:

a)   uzyskiwane postępy w nauce w stosunku do indywidualnych możliwości ucznia,

b)   rzetelne wywiązywanie się z powierzonych zadań przez nauczyciela,

c)   miejsce pracy schludnie przygotowane do pracy,

d)   zachowanie zgodne z zasadami etyki w miejscach publicznych,

e)   dbanie o swój wygląd, higienę osobistą,

f)     szacunek wobec własnej i cudzej pracy,

g)   przejawiana aktywność przy współdziałaniu w grupie oraz samodzielnej pracy.

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)           oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 9

 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotów

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń który:

1)     posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego przedmiotu w danej klasie;

2)     biegle stosuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych także wykraczających poza program nauczania;

3)     osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych lub posiada inne znaczące osiągnięcia.

 1. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1)     opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania;

2)     sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą  i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych (także w nowych sytuacjach).

 1. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1)     opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania;

2)     poprawnie, samodzielnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych problemów.

 1. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)     w pełni opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej;

2)     stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności do rozwiązywania problemów i zadań o średnim stopniu trudności.

 1. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1)     ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

2)     rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)     nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu;

2)     nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności dla danego poziomu kształcenia.

 1. Na ocenę mają wpływ następujące rodzaje aktywności ucznia:

1)     odpowiedzi ustne;

2)     odpowiedzi pisemne:

a)   kartkówka dotycząca nie więcej niż ostatnich  trzech tematów,

b)   sprawdzian pisemny  (zakończenie działu),

c)   praca domowa,

d)   sprawdzian elektroniczny;

3)     umiejętności praktyczne;

a)   doświadczenia, obserwacje, rysunki, projekty,

b)   praktyczne wykorzystanie wiedzy,

c)   wykonywanie pomocy,

d)   prezentacje, scenki, symulacje.

4)     zaangażowanie i aktywność ucznia na lekcjach;

5)     umiejętności komunikacyjne (praca w grupie);

6)     referaty i prace semestralne;

7)     systematyczność i przygotowanie do lekcji;

8)     przyrost wiedzy;

9)     udział w konkursach, olimpiadach  oraz zawodach sportowych.

 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
 2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 8 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia.
 3. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.8 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 10 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 1.  Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

1a.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu — według skali określonej w statucie szkoły — śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 7 ust. 3 i § 8 ust. 8.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego - w styczniu.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej  szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 4. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 7.
 5. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 7 ust. 3 i § 8 ust. 8.
 6. O zagrażających ocenach niedostatecznych śródrocznych z poszczególnych przedmiotów uczniowie i rodzice informowani są pisemnie, na trzy tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 7. Dwa tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele informują ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych (bądź nieklasyfikowaniu) oraz wpisują oceny śródroczne najpóźniej jeden dzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej do dziennika lekcyjnego.
 8. O przewidywanej śródrocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania wychowawca informuje ucznia na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym śródrocznym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 9. Miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej na spotkaniu z rodzicami nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców o:

1)     przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;

2)      przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;

3)           warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4)     możliwości odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania która została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 1. Przewidywane oceny poszczególni nauczyciele wpisują długopisem do dziennika lekcyjnego
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania — wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne i religii. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania są ostateczne z zastrzeżeniem §12.
 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana.
 6. Na klasyfikację końcową składają się:

1)     roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;

2)     roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;

3)     roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.

 

§ 11 

Egzamin klasyfikacyjny 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców  rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

3a. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 1. 4.   Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)           realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2)           spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4a. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

11.  Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)     dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)     nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

11a.W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13.   W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni — w charakterze obserwatorów — rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14.   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 10 i 11;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

14a. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14b.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 12.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 12 i § 14 ust. 1.

§ 12 

Odwołanie od oceny 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

1a. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

1)           w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych — przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2)           sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

3)           w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania — ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos  przewodniczącego komisji.

 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. W skład komisji wchodzą:

1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b)   wychowawca klasy;

c)   wskazany przez dyrektora nauczyciel pro­wadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d)   pedagog;

e)        psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

f)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

g)   przedstawiciel Rady Rodziców.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć  edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1.

6a. Komisja, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

d) imię i nazwisko ucznia;

e) zadania sprawdzające;

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

b) termin posiedzenia komisji;

c) imię i nazwisko ucznia;

d) wynik głosowania;

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

7a. Protokoły, o których mowa w ust. 7 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Przepisy ust. 1—9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 13

Promocja 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
  z zastrzeżeniem § 14, ust. 9.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2a. Uczeń, o którym mowa w §11  ust. 4 pkt 2, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2. wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

3a.  W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 1. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 14  ust. 9.
 4. Uczeń który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 5. Uczeń, o którym mowa w  §11 ust. 4 pkt 2, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

§ 14

 Egzamin poprawkowy 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą:

1)           dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)           nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne — jako egzaminujący;

3)           nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne — jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

6a. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 15

1. Uczeń kończy gimnazjum:

1)      jeżeli  w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

2)      przystąpił ponadto do egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2 ustawy.

1a. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę do egzaminu gimnazjalnego.

2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

3a. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

3b. Uczeń, o którym mowa w §11 ust. 4 pkt 2, kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy progra­mowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu gimnazjalnego.