Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
O projekcie ...

Informacje o projekcie

Drukuj PDF

Projekt "Milowy krok w edukacji uczennic i uczniów Publicznego Gimnazjum  im. Orła Białego w Oleszycach" będzie realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach. Działaniami zostaną objęci wszyscy uczniowie uczęszczający do szkoły w latach 2010/2011 i 2011/2012.
Idea projektu:
Realizowany projekt jest odpowiedzią na bariery w dostępie do edukacji, podnosi atrakcyjność oferty edukacyjnej i wzmacnia zdolność uczennic i uczniów do przyszłego zatrudnienia. Celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podwyższenie poziomu wykształcenia, umiejętności, kompetencji kluczowych oraz przełamanie barier rozwojowych jakie napotykają w rozwoju uczennice i uczniowie naszej szkoły.

Planujemy rozwiązanie barier rozwojowych poprzez podjęcie następujących działań:

 • pokonanie trudności w uczeniu się poprzez zorganizowane zajęcia wyrównawcze,
 • wyłonienie uczennic i uczniów najzdolniejszych i przedstawienie oferty zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i zdolności językowe,
 • promowanie nauk technicznych u dziewcząt,
 • zainteresowanie uczennic i uczniów zajęciami wzmacniającymi umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • podniesienie poziomu samooceny, przełamanie barier i doradztwo zawodowe.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone od 3 tygodnia września 2010 r. do 20 czerwca 2012 r.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE.
Wsparciem w zakresie zajęć wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego zostaną objęte uczennice i uczniowie w celu uzupełnienia braków wiedzy. Pozwoli to na przyswajanie przez nich nowych kompetencji oraz zwiększy wiarę we własne możliwości i motywację.

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki: „Matematyka jest ok” - dla uczniów klas I. 1 godzina lekcyjna tygodniowo dla każdej z dwóch 10 – osobowych grup (w grupie 35% dziewczyn, 65% chłopców) Prowadzący: Danuta Mulińska, Anna Jabłońska-Kurdziel

2. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego: "Nie ma rzeczy niemożliwych" - dla uczniów klas I. 1 godzina lekcyjna tygodniowo dla każdej z dwóch 10 – osobowych grup (w grupie 35% dziewczyn, 65% chłopców) Prowadzący: Aneta Buksak, Romuald Kornaga

3. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego: "Go, Go..." - dla uczniów klas I. 1 godzina lekcyjna tygodniowo dla każdej z dwóch 10 – osobowych grup (w grupie 35% dziewczyn, 65% chłopców). Prowadzący: Anna Hamułka-Bosak, Jerzy Mozol

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE WIEDZĘ I ZAINTERESOWANIA.
Rezultaty zajęć:

 • rozwijanie nieznanych dotąd talentów pasji i zainteresowań,
 • przełamanie postawy pasywnej,
 • wzrost chęci do działania i podejmowania nowych wyzwań,
 • zwiększenie poziomu kreatywności i chęci tworzenia,
 • uczniowie w większym stopniu zaczną realizować swoje pomysły,
 • wzrost umiejętności samorealizacji,
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat korzyści płynących z edukacji,
 • zwiększenie poziomu kreatywności i chęci tworzenia,
 • wzrost poziomu samooceny,
 • większa obowiązkowość,
 • wzrost umiejętności planowania i organizacji dalszej nauki,
 • nabycie przez uczniów umiejętności organizacji pracy w zespole.

ZAJECIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE:
1. Zajęcia rozbudzające świadomość i ekspresję kulturalną: "Piękno regionu w sztuce utrwalone" 33 godziny zajęć, 3 wycieczki tematyczne dla 20 uczniów klas II i III (w grupie 46% dziewcząt, 54% chłopców)Prowadzący: Renata Kisała

2. Zajęcia matematyczno przyrodnicze: "Widzieć znaczy uwierzyć"33 godziny zajęć dla 10 uczniów klas I – III (w grupie 60% dziewcząt,
40% chłopców), wycieczka do laboratorium fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego i zakładu WSK PZL Rzeszów.
Zajęcia mają na celu między innymi:

 • rozbudzenie zainteresowań naukami matematyczno – przyrodniczymi,
 • praktyczne pokazanie prawidłowości rządzących światem fizyki,
 • nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych,
 • nabycie umiejętności zastosowania ICT do prezentowania efektów swojej pracy.
  Prowadzący: Zdzisław Błaż

3. Zajęcia informatyczno-fotograficzno-biologiczne: "Świat, którego nie widać" 33 godziny zajęć dla 10 uczniów klas II (w grupie 60% dziewcząt, 40% chłopców), 2 zajęcia terenowe.
Zajęcia mają na celu między innymi:

 • nabycie umiejętności posługiwania się mikroskopem,
 • aparatem fotograficznym w stopniu zaawansowanym,
 • nabycie umiejętności cyfrowej obróbki zdjęć i tworzenia publikacji z ich wykorzystaniem,
 • nabycie umiejętności wykonywania preparatów mikroskopowych,
 • nabycie umiejętności wykonywania makrofotografii.
  Prowadzący: Jan Guszta

4. Zajęcia modelarsko-techniczne: "Mały inżynier” 33 godziny zajęć dla 8 uczniów klas III ( w grupie 38% dziewcząt, 62% chłopców).
Zajęcia mają na celu między innymi:

 • rozbudzenie i rozwinięcie zainteresowań technicznych,
 • wzrost umiejętności manualnych.
  Prowadzący: Jan Guszta

5. Zajęcia z edukacji teatralno-medialnej 18 godzin zajęć warsztatowych, 24 godziny na przygotowanie przedstawień, 1 wyjazd do kina 1 wyjazd do teatru, przygotowanie spektaklu teatralnego, przygotowanie audycji radiowej dla 30 uczniów klas I-III (w grupie 46% dziewcząt, 54% chłopców)
Zajęcia mają na celu między innymi:

 • nabycie umiejętności aktorskich,
 • zrealizowanie przedstawienia teatralnego i audycji radiowej.
  Prowadzący: Bernadeta Brzyska


6.  Zajęcia matematyczno-przyrodnicze: "Nauki ścisłe pewną drogą do lepszej przyszłości" 33 godziny zajęć dla 10 uczniów klas I-III (w grupie 60% dziewcząt, 40% chłopców) wycieczka na Politechnikę Rzeszowską.
Zajęcia mają na celu między innymi:

 • rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań naukami matematyczno – przyrodniczymi,
 • pokazanie prawidłowości rządzących światem fizyki,
 • nabycie umiejętności zastosowanie ICT do prezentowania efektów swojej pracy.
  Prowadzący: Aniela Czarny


7. Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego: "Język angielski w szkole i na co dzień"  33 godziny zajęć dla 10 uczniów klas II-III (w grupie 50% dziewcząt, 50% chłopców)
Zajęcia mają na celu między innymi:

 • nabycie umiejętności językowych poprzez nagranie wywiadu, napisanie scenariusza i nakręcenie filmu w języku angielskim.
  Prowadzący: Anna Czajkowska


8. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego 12 godzin zajęć z pedagogiem, 8 godzin zajęć z psychologiem, 20 godzin zajęć z doradcą zawodowym, wycieczka na targi gimnazjalistów dla uczniów klas III.
Zajęcia mają na celu:

 • przełamanie stereotypów wyboru zawodu i dalszej ścieżki kształcenia wśród dziewcząt i chłopców,
 • znajomość schematu szkolnictwa ponadgimnazjalnego.