Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rekrutacja

Drukuj PDF

PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM
IM. ORŁA BIAŁEGO  W OLESZYCACH

I.                   Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr256, poz. 2572);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz.232).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr.61 poz. 624 z późn zm.)

 

II.                Zasady ogólne:

 1. Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły oraz
  w miarę wolnych miejsc uczniowie zamieszkali w innych obwodach .
 2. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów), świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w szóstej klasie szkoły podstawowej . Przyjęcie Ucznia odbywa się według procedury opisanej w pkt.3
 3. Uczniowie spoza obwodu szkoły przyjmowani są według zasad określonych w pkt.4

 

III.             Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum:

 1.  Rodzice kandydatów są zobowiązani do złożenia zgłoszenia dziecka do gimnazjum w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie do 30 kwietnia. (art. 18 pkt.1 Ustawy o systemie oświaty ).
 2. Dyrektor Gimnazjum może żądać udokumentowania faktu zamieszkania dziecka wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi ) w obwodzie szkoły.
 3. W  terminie określonym w harmonogramie rekrutacji- nie później niż miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku – jest ogłaszana lista uczniów
  z obwodu szkoły zakwalifikowanych do klasy pierwszej.
 4. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć najpóźniej w pierwszy wtorek od dnia zakończenia roku szkolnego oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  o wynikach egzaminu przeprowadzonego w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz dwa zdjęcia legitymacyjne.
 5. Niespełnienie obowiązków wymienionych w pkt. l i 4 traktowane jest jako rezygnacja z miejsca w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach.
 6. Najpóźniej w pierwszy piątek od dnia zakończenia zajęć edukacyjnych ogłoszona zostanie lista przyjętych .

 

 

IV.              Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum: 

 1.  Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci  w miarę posiadanych miejsc na podstawie podania rodziców (prawnych opiekunów)
  i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej .
 2. Liczbę miejsc w klasach pierwszych ustala Dyrektor Gimnazjum na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę .
 3. Jeżeli do dnia 30 kwietnia zgłosi się więcej kandydatów niż ilość miejsc jakimi dysponuje szkoła zastosowana zostanie procedura opisana w pkt. V

 

V.                 Procedura przyjmowania uczniów spoza rejonu w trybie konkursu ocen :

 1.  Do 30 kwietnia  roku kalendarzowego, w którym ubiegają się o przyjęcie do Gimnazjum kandydaci obowiązani są dostarczyć podanie rodziców wraz z kartą kandydata .
 2. Kandydaci są  zobowiązani dostarczyć do Gimnazjum oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub potwierdzone kopie nie później niż we wtorek następujący bezpośrednio po dniu zakończenia zajęć edukacyjnych.
 3. W pierwszy czwartek następujący bezpośrednio po dniu zakończenia zajęć edukacyjnych o godzinie 1400 zostanie ogłoszona wstępna lista kandydatów zakwalifikowanych do gimnazjum oraz lista rezerwowa.
 4. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły są zobowiązani do  dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej nie później niż do godz.1200 w drugi poniedziałek następujący po dniu zakończenia zajęć edukacyjnych.
 5. Niespełnienie obowiązków wymienionych w pkt 1 do 4 traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w Gimnazjum w Oleszycach.
 6. Do Gimnazjum uczniowie przyjmowani są w kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych obliczonych jako suma następujących składników:

­ —  za oceny końcoworoczne na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – ilość punktów rekrutacyjnych stanowi podwójna sumę ocen z : języka polskiego, matematyki, historii, przyrody,

­ — za wynik sprawdziany po klasie szóstej przeprowadzonego przez Okręgowa Komisje Egzaminacyjna – liczbę punktów rekrutacyjnych stanowi wynik sprawdzianu pomnożony przez współczynnik 1,2.

­ —  za inne osiągnięcia edukacyjne ( z czterech wymienionych przedmiotów oraz informatyki i języków obcych )- liczbę punktów rekrutacyjnych za każde udokumentowane osiągnięcie ustala się według następujących zasad :

 1. 2 pkt. za I, II, III miejsce w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim , za wynik „ Bardzo Dobry” , w konkursach w których nie są określane miejsca lub punktacja , a przyznawane są tytuły , za miejsca 1-20 w konkursach ogólnopolskich związanych z widza szkolną;
 2. 1 pkt.Za: I, II, III, miejsce w konkursach na szczeblu powiatu i gminy oraz za wyróżnienia w konkursach na szczeblu wojewódzkim za wynik „Dobry”, w konkursach , w których nie są określane miejsca lub punktacja ,a przyznawane są tytuły ,za miejsca 1-20 w województwie, w konkursach ogólnopolskich związanych z wiedzą szkolną;
 3. nie są przyznawane za osiągnięcia sportowe;
 4. łącznie za szczególne osiągnięcia może być przyznanych nie więcej niż 10 punktów , w tym osiągnięcia artystyczne nie więcej niż 4 pkt.;
 5. uwzględniane są osiągnięcia dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat (piąta i szósta klasa);
 6. każdy z konkursów może być uwzględniany tylko jeden raz;
 7. w sytuacjach nie opisanych powyżej decyzję podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna.
  1. kandydaci spoza obwodu zwolnieni są z obowiązku przystąpienia do zewnętrznego sprawdzianu porównywani są innymi kandydatami bez uwzględniania ocen uzyskanych przez nich podczas sprawdzianu . Decyzje w takim przypadku podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna
  2. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego) , przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od powyższych kryteriów .
  3. wykaz konkursów o których mowa w pkt.8 sporządzany jest na podstawie pisemnej interpretacji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji lub Kuratorium Oświaty w Warszawie.

10.  Ostateczna lista przyjętych zostanie ogłoszona w drugi wtorek po zakończeniu zajęć edukacyjnych o godz. 1200.

11.  Po ogłoszeniu ostatecznej listy przyjętych będą przyjmowani kandydaci z listy rezerwowej w kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych .

 

VI.              Tryb postępowania rekrutacyjnego:

 1. Dyrektor Gimnazjum podaje informacje o warunkach rekrutacji do wiadomości publicznej.
 2. Rekrutacje do Gimnazjum prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Gimnazjum spośród nauczycieli szkoły .
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna :

­ —­  przeprowadza postępowanie rekrutacyjno–kwalifikacyjne.

­ —  ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

­ —  sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Informacje o punktach przyznawanych kandydatom spoza obwodu szkoły Komisja Rekrutacyjna ogłasza wraz z ogłoszeniem wyników rekrutacji .
 2. Dyrektor ogłasza listę uczniów przyjętych do Gimnazjum.
 3. Kandydat może odwołać się w terminie 2 tygodni od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyznanych punktów do Dyrektora Gimnazjum .

 

VII.           Postępowania końcowe:

 1.  We wszystkich sprawach wątpliwych decyzje podejmuje Dyrektor Gimnazjum.

  Procedury przyjmowania uczniów do Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr XX/08/09 z dnia 20 marca 2009 r.